, . gada . .


AKTUĀLĀS VAKANCES

SOCIĀLAIS PEDAGOGS

Piedāvājam:
• konkurētspējīgu, stabilu atalgojumu: 1300 eur par 30 stundu likmi;
• studiju maksas segšanu;
• darba kvalitātes piemaksu sistēmu;
• mentora atbalsta sistēmu;
• veselības apdrošināšanu;
• peldbaseina apmeklēšanas iespēju bez maksas;
• atsaucīgu kolektīvu, profesionālās pilnveides un apmācības iespējas, izglītības metodiķa atbalstu;
• renovētu, mūsdienīgu darba vidi.

Galvenie darba pienākumi:
• plānot un īstenot sociālpedagoģisko darbību;
• diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē;
• apzināt ģimeņu sociālās un ekonomiskās problēmas un to ietekmi uz bērnu un jauniešu sociālās dzīves un pašrealizēšanās kvalitāti;
• apkopot datus par bērnu un jauniešu socializācijas apstākļiem un riska faktoriem skolā un ģimenē;
• plānot un īstenot konkrētas sociālpedagoģiskas darbības bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā;
• sadarboties ar izglītības iestādēm, bāriņu un pagasttiesām, citām valsts un pašvaldību iestādēm bez vecāku aizgādniecības palikušo bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības nodrošināšanā;
• konsultēt sociālpedagoģiskajos jautājumos speciālistus, kuri lemj par bērna tiesisko statusu.

Prasības pretendentiem:
• izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (var būt arī students);
• teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• prasme strādāt komandā;
• augsta atbildības izjūta;
• psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus;
• prasme strādāt ar datoru (MS Office).

Iestādes adrese: Ceru iela 1, Salaspils


DIREKTORA VIETNIEKS IZGLĪTĪBAS JOMĀ

(audzināšanas darbs un interešu izglītība)

Piedāvājam:
• konkurētspējīgu, stabilu atalgojumu: 1810 eur par likmi;
• darba kvalitātes piemaksu sistēmu;
• veselības apdrošināšanu;
• peldbaseina apmeklēšanas iespēju bez maksas;
• atsaucīgu kolektīvu, profesionālās pilnveides un apmācības iespējas, izglītības metodiķa atbalstu;
• renovētu, mūsdienīgu darba vidi.

Galvenie darba pienākumi:
• nodrošināt izglītības iestādes audzināšanas programmas/plāna izstrādi, koordinēt un pārraudzīt tā izpildi;
• apkopot un analizēt informāciju, gatavot pārskatus un ziņojumus par audzināšanas darbu izglītības iestādē;
• aktualizēt skolas vērtību vēstnešus, noformēt informāciju, izvietot skolas stendā;
• pārraudzīt skolēnu neattaisnotos kavējumus, skaidrot to cēloņus, ievadīt informāciju VIIS sistēmā, nepieciešamības gadījumā piedalīties individuālajās sarunās ar skolēnu vecākiem;
• sadarboties ar atbalsta personālu - skolas psihologu, sociālo darbinieku, speciālo pedagogu un skolas medmāsu;
• organizēt atbalsta sistēmu klases audzinātājiem, veikt mentora pienākumus;
• plānot un organizēt skolas pasākumus (pasākumu scenāriji, tehniskais nodrošinājums, skolotāju dežūras, klašu pienākumi u.c.);
• atbalstīt skolēnu pašpārvaldes - Skolēnu padomes darbu;
• organizēt interešu izglītības pulciņu darbu, pārraudzīt interešu izglītības procesa norisi, to atspoguļojumu skolas mājas lapā;
• piedalīties izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
• apzināt un popularizēt metodiskos materiālus un pedagogu darba pieredzi audzināšanas darbā un interešu izglītībā;
• organizēt informatīvi izglītojošus pasākumus izglītojamo vecākiem;
• piedalīties izglītības iestādes un vadības komandas darba plānošanā.

Prasības pretendentiem:
• izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
• spēja jēgpilni izmantot IKT;
• teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• prasme strādāt komandā;
• augsta atbildības izjūta;
• psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus.

Iestādes adrese: Lauku iela 1, Ceru iela 1, Salaspils


DIREKTORA VIETNIEKS IT JAUTĀJUMOS

Piedāvājam:
• konkurētspējīgu, stabilu atalgojumu: 1810 eur par likmi;
• darba kvalitātes piemaksu sistēmu;
• veselības apdrošināšanu;
• peldbaseina apmeklēšanas iespēju bez maksas;
• atsaucīgu kolektīvu, profesionālās pilnveides un apmācības iespējas, izglītības metodiķa atbalstu;
• renovētu, mūsdienīgu darba vidi.

Galvenie darba pienākumi:
• plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un informātikas mācību priekšmetu programmas īstenošanu;
• nodrošināt informācijas tehnoloģiju apguvi izglītības iestādē, aktīvu pielietošanu izglītības procesā un pārraudzību;
• uzturēt datorprogrammu fondu un organizēt jaunu programmu iegādi;
• veidot, uzturēt un sistematizēt izglītības iestādes datu bāzi, citu VIIS programmatūras lietotāju konsultēšana;
• organizēt izglītības iestādes vadības informatīvo nodrošinājumu;
• organizēt jaunu informācijas apstrādes sistēmu ieviešanu;
• koordinēt un nodrošināt e-klases darbību;
• nodrošināt datu bāzes uzturēšanu un papildināšanu;
• uzturēt un papildināt izglītības iestādes mājaslapu internetā;
• nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
• sagatavot tarifikāciju un pārtarifikāciju elektroniskā formā atbilstoši sagatavotiem rīkojumiem par slodzēm;
• veikt iepirkumus elektronisko iepirkumu sistēmā EIS;
• nodrošināt metodisko un tehnisko palīdzību informācijas tehnoloģiju efektīvā izmantošanā skolas darbiniekiem ikdienā;
• veikt maksas digitālo mācību līdzekļu izmantošanas nodrošinājumu.

Prasības pretendentiem:
• izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
• teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• prasme strādāt komandā;
• augsta atbildības izjūta;
• psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus.

Iestādes adrese: Lauku iela 1, Ceru iela 1, Salaspils


VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

Mēs Jūs gaidām šajās izglītības pakāpēs:
• latviešu valodas skolotājs 4.-6. kl. 14 kontaktstundas;
• matemātikas skolotājs 7.-9. kl. 15 kontaktstundas;
• krievu valodas skolotāji
- 4.-6. kl. 10 kontaktstundas,
- 7., 8. kl. 16 kontaktstundas.

Piedāvājam:
• konkurētspējīgu, stabilu atalgojumu: 1280 eur par 30 stundu likmi;
• studiju maksas segšanu;
• darba kvalitātes piemaksu sistēmu;
• mentora atbalsta sistēmu;
• veselības apdrošināšanu;
• peldbaseina apmeklēšanas iespēju bez maksas;
• atsaucīgu kolektīvu, profesionālās pilnveides un apmācības iespējas, izglītības metodiķa atbalstu;
• renovētu, mūsdienīgu darba vidi.

Galvenie darba pienākumi:
atbilstoši amata aprakstam veikt pedagoģisko darbu un organizēt mācību procesu atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Prasības pretendentiem:
• izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. Pieņem pieteikumus arī no studentiem.
• spēja jēgpilni izmantot IKT;
• teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• prasme strādāt komandā;
• augsta atbildības izjūta;
• psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus.

Iestādes adrese: Lauku iela 1, Ceru iela 1, Salaspils


PEDAGOGA PALĪGS 7.-12.kl. - 1 slodze

Piedāvājam:
• konkurētspējīgu, stabilu atalgojumu: 1100 eur par 30 stundu likmi;
• studiju maksas segšanu;
• darba kvalitātes piemaksu sistēmu;
• mentora atbalsta sistēmu;
• veselības apdrošināšanu;
• peldbaseina apmeklēšanas iespēju bez maksas;
• atsaucīgu kolektīvu, profesionālās pilnveides un apmācības iespējas, izglītības metodiķa atbalstu;
• renovētu, mūsdienīgu darba vidi.

Galvenie darba pienākumi:
• palīdzēt izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās, sociālās, psiholoģiskās grūtības, lai sekmētu mācību sasniegumu paaugstināšanos, viņu pašvērtības celšanu un veiksmīgu adaptēšanos izglītības iestādes vidē;
•savā darbībā ievērot mācību priekšmeta skolotāja, klases audzinātāja un izglītības iestādes administrācijas norādījumus.

Prasības pretendentiem:
• izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (var būt arī students);
• teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• prasme strādāt komandā;
• augsta atbildības izjūta;
• psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus;
• prasme strādāt ar datoru (MS Office).

Iestādes adrese: Lauku iela1, Ceru iela 1, Salaspils