, . gada . .


Aktuālās vakances

DIREKTORA VIETNIEKS IZGLĪTĪBAS JOMĀ - 1 slodze no 18. februāra

Piedāvājam:
• konkurētspējīgu, stabilu atalgojumu: 1810 eur;
• studiju maksas segšanu;
• darba kvalitātes piemaksu sistēmu;
• mentora atbalsta sistēmu;
• veselības apdrošināšanu;
• peldbaseina apmeklēšanas iespēju bez maksas;
• atsaucīgu kolektīvu, profesionālās pilnveides un apmācības iespējas, izglītības metodiķa atbalstu;
• renovētu, mūsdienīgu darba vidi.

Galvenie darba pienākumi:
• plāno un nodrošina kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• nodrošina Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
• piedalās izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošina to ievērošanu;
• piedalās izglītības iestādes attīstības plāna izstrādē un izvērtēšanā;
• seko jaunākajai informācijai no IZM, VISC, izglītības pārvaldes;
• sagatavo rīkojumus savas kompetences ietvaros par mācību procesa organizēšanu un nodrošināšanu;
• atbild par lēmumu izpildi saistībā ar pedagoģiskā procesa organizācijas vadības jautājumiem un PPS lēmumiem;
• izstrādā skolotāju slodžu projektu (7.-12. kl.), sagatavo mācību plānu, ievada datu bāzē VIIS;
• organizē un koriģē mājas apmācības darbu (7.-12.kl.);
• virza skolēnus uz medicīniski pedagoģiskajām komisijām;
• pārrauga mācību stundu priekšmetu sarakstu;
• projekta darbu izstrādes procesa vadīšana un koordinēšana;
• nodrošina mācību un audzināšanas procesa iekšējo pārraudzību.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences un prasmes:
• izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
• mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta didaktikas pārzināšana;
• izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
• gatavība nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktualitātēm izglītībā vienotajā Eiropas izglītības telpā;
• spēja pieņemt lēmumus;
• prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem.


IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS 7.-12.kl. posmā - 1 slodze

Piedāvājam:
• konkurētspējīgu, stabilu atalgojumu: 1300 eur par 30 stundu likmi;
• studiju maksas segšanu;
• darba kvalitātes piemaksu sistēmu;
• mentora atbalsta sistēmu;
• veselības apdrošināšanu;
• peldbaseina apmeklēšanas iespēju bez maksas;
• atsaucīgu kolektīvu, profesionālās pilnveides un apmācības iespējas, izglītības metodiķa atbalstu;
• renovētu, mūsdienīgu darba vidi.

Galvenie darba pienākumi:
• veikt izglītības iestādes audzēkņu psiholoģisko izpēti (t. sk. novērošana mācību procesā un ārpus tā);
• konsultēt izglītības iestādes pedagogus, audzēkņus, viņu vecākus audzēkņa psiholoģisko problēmu gadījumos;
• sagatavot rakstiskus atzinumus par audzēkņu psiholoģiskās izpētes vai konsultāciju rezultātiem;
• veikt audzēkņu attīstības dinamikas izpēti.

Prasības pretendentiem:
• izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (var būt arī students);
• prasme izmantot dažādas psiholoģiskās izpētes metodes;
• spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
• teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• prasme strādāt komandā;
• augsta atbildības izjūta;
• psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus;
• prasme strādāt ar datoru (MS Office).

Iestādes adrese: Ceru iela 1, Salaspils


PEDAGOGA PALĪGS
1.-6.kl. - 1 slodze;
7.-12.kl. - 1 slodze.

Piedāvājam:
• konkurētspējīgu, stabilu atalgojumu: 1100 eur par 30 stundu likmi;
• studiju maksas segšanu;
• darba kvalitātes piemaksu sistēmu;
• mentora atbalsta sistēmu;
• veselības apdrošināšanu;
• peldbaseina apmeklēšanas iespēju bez maksas;
• atsaucīgu kolektīvu, profesionālās pilnveides un apmācības iespējas, izglītības metodiķa atbalstu;
• renovētu, mūsdienīgu darba vidi.

Galvenie darba pienākumi:
• palīdzēt izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās, sociālās, psiholoģiskās grūtības, lai sekmētu mācību sasniegumu paaugstināšanos, viņu pašvērtības celšanu un veiksmīgu adaptēšanos izglītības iestādes vidē;
•savā darbībā ievērot mācību priekšmeta skolotāja, klases audzinātāja un izglītības iestādes administrācijas norādījumus.

Prasības pretendentiem:
• izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (var būt arī students);
• teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• prasme strādāt komandā;
• augsta atbildības izjūta;
• psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus;
• prasme strādāt ar datoru (MS Office).

Iestādes adrese: Lauku iela1, Ceru iela 1, Salaspils


VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

Mēs Jūs gaidām šajās izglītības pakāpēs:
• latviešu valodas skolotājs 4.-6. kl. 14 kontaktstundas;
• matemātikas skolotāji
- 4.-6. kl. 15 kontaktstundas,
- 7.-9. kl. 15 kontaktstundas;
• krievu valodas skolotāji
- 4.-6. kl. 10 kontaktstundas,
- 7., 8. kl. 16 kontaktstundas.

Piedāvājam:
• konkurētspējīgu, stabilu atalgojumu: 1280 eur par 30 stundu likmi;
• studiju maksas segšanu;
• darba kvalitātes piemaksu sistēmu;
• mentora atbalsta sistēmu;
• veselības apdrošināšanu;
• peldbaseina apmeklēšanas iespēju bez maksas;
• atsaucīgu kolektīvu, profesionālās pilnveides un apmācības iespējas, izglītības metodiķa atbalstu;
• renovētu, mūsdienīgu darba vidi.

Galvenie darba pienākumi:
atbilstoši amata aprakstam veikt pedagoģisko darbu un organizēt mācību procesu atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Prasības pretendentiem:
• izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. Pieņem pieteikumus arī no studentiem.
• spēja jēgpilni izmantot IKT;
• teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• prasme strādāt komandā;
• augsta atbildības izjūta;
• psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus.

Iestādes adrese: Lauku iela 1, Ceru iela 1, Salaspils