, . gada . .


UZŅEMŠANA PAMATIGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 1. KLASĒ


Uzņemšana 1. klasē 2023./24. m. g. Salaspils 1. vidusskolā notiks no 1. marta līdz 14. martam saskaņā ar Salaspils novada domes noteikumiem:
LĒMUMS par grozījumiem Salaspils novada domes 2021.gada 14.janvāra noteikumos “Kā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Salaspils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”;


Pirms iesnieguma veidlapas aizpildīšanas lūgums iepazīties ar:
Pamatizglītības programmas plānu un fakultatīvo stundu piedāvājumu;
Skolas nolikumu.

Lai pieteiktu bērnu(-s) skolā, vecāki vai likumiskie pārstāvji iesniedz noteiktas formas iesniegumu. Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai klātienē.
Iesniegumu veidlapas būs pieejamas februārī.

SKATĪT Salaspils novada domes informāciju par pieteikšanos uz 1. klasi un e-pakalpojumu izmantošanu.


UZŅEMŠANA PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 2.-9. klasē un VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

Uzņemšana notiek saskaņā ar "Kārtību, kādā izglītojamos uzņem Salaspils 1. vidusskolas īstenotajās izglītības programmās".

Uzņemšana 2.- 9. klasēs

Lai pieteiktu bērnu(-s) skolā, vecāki vai likumiskie pārstāvji iesniedz noteiktas formas iesniegumu.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai klātienē.

• elektroniski e-pasts: [email protected]
• klātienē iesniedz skolas dežurantam, kurš reģistrē attiecīgi saņemto iesniegumu

Iesniegumu veidlapas:

elektroniskais iesniegums uzņemšanai Pamatizglītības programmas 2.-9.klasē;
klātienes iesniegums uzņemšanai Pamatizglītības programmas 2.-9.klasē.


Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās

Uzņemšana vidusskolas izglītības programmās notiek konkursa kārtībā saskaņā ar Kārtību, kādā izglītojamos uzņem Salaspils 1. vidusskolas īstenotajās vispārējās vidējās izglītības programmās.

Izglītojamie, kuri pretendē uzņemšanai Salaspils 1. vidusskolas īstenotajās izglītības programmās, kārto kombinētu iestājpārbaudījumu. Iestājpārbaudījuma norises laiks: 13.06. Iestājpārbaudījuma rezultātu izziņošana: 15.06.

Pēc iestājpārbaudījuma nokārtošanas skolēna vecāki/aizbildņi vai skolēns (vecāks par 16 gadiem) iesniedz direktoram adresētu iesniegumu, uzrāda apliecību par pamatizglītības iegūšanu un sekmju izrakstu.

Dokumentu iesniegšana norisināsies 17., 20., 21.06. Rezultāti tiks paziņoti telefoniski līdz 22.06.

Iesniegšanai nepieciešamie dokumenti:

• apliecība par pamatizglītības iegūšanu,
• sekmju izraksts,
• vecāku vai skolēna (ja skolēnam ir 16 gadi) iesniegums,
• pase vai ID karte (uzrādīšanai).