, . gada . .


UZŅEMŠANA PAMATIGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 1. KLASĒ


Uzņemšana 1. klasē 2021./22. m. g. Salaspils 1. vidusskolā notiek no 5. marta līdz 5. aprīlim saskaņā ar Salaspils novada domes noteikumiem “Kā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Salaspils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” un “Kārtību par klašu komplektēšanu Salaspils 1. vidusskolā”.

Pirms iesnieguma veidlapas aizpildīšanas lūgums iepazīties ar:
Pamatizglītības programmas plānu un fakultatīvo stundu piedāvājumu;
Skolas nolikumu;
Informāciju vecākiem.

Lai pieteiktu bērnu(-s) skolā, vecāki vai likumiskie pārstāvji iesniedz noteiktas formas iesniegumu. Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai klātienē.
Iesniegumu veidlapas:
elektroniskais iesniegums uzņemšanai Pamatizglītības programmā;
klātienes iesniegums uzņemšanai Pamatizglītības programmā;
klātienes iesniegums uzņemšanai Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
elektroniskais iesniegums uzņemšanai Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

SKATĪT Salaspils novada domes informāciju par pieteikšanos uz 1. klasi un e-pakalpojumu izmantošanu.

Uzņemšanas kārtība, mainot skolu:
1. Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu Salaspils 1. vidusskolā.
2. Salaspils 1. vidusskola izsniedz izziņu par uzņemšanu iesniegšanai skolā, kurā skolēns mācās.
3. Skola, kurā skolēns mācās, ar pasta starpniecību atsūta personas lietu un medicīnas dokumentus Salaspils 1. vidusskolai.
4. Salaspils 1. vidusskola uzņem skolēnu ar direktora rīkojumu atbilstošā klasē.


UZŅEMŠANA PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 2.-9. klasē un VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

Uzņemšana notiek saskaņā ar "Kārtību, kādā izglītojamos uzņem Salaspils 1. vidusskolas īstenotajās izglītības programmās".

Uzņemšana 2.- 9. klasēs

Lai pieteiktu bērnu(-s) skolā, vecāki vai likumiskie pārstāvji iesniedz noteiktas formas iesniegumu.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai klātienē.

• elektroniski e-pasts: [email protected]
• klātienē iesniedz skolas dežurantam, kurš reģistrē attiecīgi saņemto iesniegumu

Iesniegumu veidlapas:

elektroniskais iesniegums uzņemšanai Pamatizglītības programmas 2.-9.klasē;
klātienes iesniegums uzņemšanai Pamatizglītības programmas 2.-9.klasē.


Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās

Dokumenti jāiesniedz klātienē, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus:

• 14. jūnijā 16:00 – 19:00
• 15. jūnijā 16:00 – 18:00
• 16. jūnijā 16:00 – 18:00
• 17. jūnijā 16:00 – 18:00

Iesniegšanai nepieciešamie dokumenti:

• apliecība par pamatizglītības iegūšanu,
• sekmju izraksts,
• vecāku vai skolēna ( ja skolēnam ir 16 gadi) iesniegums,
• pase vai ID karte (uzrādīšanai).