, . gada . .Misija

Cieņpilna izglītojamo, pedagogu, izglītības iestādes personāla un vecāku sadarbība, izglītības procesā mērķtiecīgi īstenojot personības izaugsmes pieeju, kas atklāj un attīsta ikviena līderības potenciālu un veido līdzatbildīgus sabiedrības dalībniekus labklājīgas un ilgtspējīgas valsts un pasaules veidošanai.

Vīzija par izglītojamo

Zinātkārs, motivēts, ar attīstītām pašvadības prasmēm, prot un vēlas mācīties visu mūžu; savos vārdos un rīcībā ciena un praktizē vispārcilvēciskās un izglītības iestādes vērtības; mērķtiecīgi veido savu raksturu, lai kopā ar citiem veidotu ilgtspējīgu sabiedrību.

Vīzija par izglītības iestādi

Esam izglītības iestāde, kas darbojas kā mācīšanās organizācija, kura pastāvīgi mainās un pielāgojas jauniem apstākļiem, nodrošina atbalstu ikviena izglītojamā izaugsmei un spējai vadīt pastāvīgas pārmaiņas, un veicina visu iesaistīto sadarbību un līdzatbildību izglītības iestādes mērķu sasniegšanai.

Skolas vērtības: CIEŅA, LĪDZATBILDĪBA, SADARBĪBA

CIEŅA LĪDZATBILDĪBA SADARBĪBA
atbalsts ikviena izglītojamā un darbinieka izaugsmei;
prasme uzklausīt, klausīties, pieņemt atšķirīgu viedokli un korekti izteikt savējo;
spēja atklāti runāt ar cilvēkiem, nevis par cilvēkiem;
prasme iedzīvināt vērtības pozitīvas skolas kultūrvides izveidei.
iesaiste mērķu un prioritāšu definēšanā, īstenošanā un sasniegto rezultātu analīzē;
iesaiste priekšlikumu izteikšanā izglītības iestādē notiekošo procesu virzībai;
personiskās iniciatīvas un atbildības uzņemšanās par vērtību iedzīvināšanu;
atbildības līdzsvarošana izglītības iestādes sasniedzamo mērķu īstenošanai.
izglītības kvalitātes paaugstināšana ieviešot daudzveidīgus un radošus risinājumus;
sistēmu izveide izglītības iestādes darba kvalitātes pilnveidei;
sirsnīgu attiecību un pozitīva mikroklimata veidošanas pieejas;
mērķtiecīgas darbības jomas, izglītības vecumposmu un starpdisciplināru projektu ietvaros