, . gada . .Skolēnu ēdināšana

Ēdienkarte 29. - 31. maijam: 1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase; launags.
Diētas ēdienkartes 1.-4.kl. skolēniem: bez laktozes, bez glutēna.
Diētas ēdienkartes 5.-9.kl. skolēniem: bez laktozes, bez glutēna.

INFORMĀCIJA SKOLĒNIEM UN VECĀKIEM šajā dokumentā.

Līgums Nr. ADM/3-24.2/19/531
par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
Salaspils 1. vidusskolā un Salaspils 2. vidusskolā
2019. gada 30. augustā

2. Līguma termiņš, izpildes kārtība

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu līdz 2020.gada 31. maijam. Ja pasūtītājam nav pretenziju par Izpildītāja sniegto Pakalpojumu un, ja nav iestājušies Līguma 8. sadaļā minētie nosacījumi, tad līgums var tikt pagarināts uz vēl vienu gadu. Maksimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš – 5 gadi.

7. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi

7.12. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt komplekso pusdienu 1.-12.klasēm uzskaiti.

7.13. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums skolu medmāsas iepazīstināt ar visu dokumentāciju par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu (pavadzīmes, atbilstības sertifikāti, produktu izcelsmes dokumenti u.tml.).

7.14. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums Īpašniekam vai Skolas vecāku padomes pārstāvjiem kopā ar medmāsu sniegt nepieciešamo informāciju par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un dokumentāciju (pavadzīmes, atbilstības sertifikāti, produktu izcelsmes dokumenti u.tml.).

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 28.01.2015. lēmumu "Par saistošo noteikumu Nr.2/2015 “Salaspils novada pašvaldības 2015.gada budžets” apstiprināšanu", prot. Nr.2, 2.§ , ar 2015.gada 1.septembri 5.-12.klašu skolēniem tiek nodrošinātas brīvpusdienas.

Pakalpojuma sniedzējs: SIA ŽAKS-2

Par launagu 1.-4.klasei var maksāt ar bankas starpniecību.

ŠEIT vecāki var iepazīties ar maksāšanas kārtību un launaga atteikšanas iespējām, ja skolēns nav skolā.