, . gada . .Skolas padomes darbības kārtība

Izstrādāta saskaņā ar Izglītības likuma 31. pantu

I. Vispārīgie noteikumi

1.1. Salaspils 1. vidusskolas Skolas padome (turpmāk – Padome) tiek veidota kā demokrātiska, koleģiāla pašpārvaldes institūcija, kas veicina sadarbību starp skolu, skolēniem un vecākiem, valsts un pašvaldības institūcijām.

1.2. Padomes darbības pamats ir tās darbības kārtība. Padome savā darbā ievēro sadarbības, radošās aktivitātes un ētikas principus.


II. Padomes darbības pamatvirzieni

2.1. Padome izstrādā priekšlikumus skolas attīstības plānam, apspriež izglītības programmas projektus.

2.2. Ierosina izmaiņas skolas nolikumā, iekšējās kārtības noteikumos, atbalsta skolas saimniecisko attīstību, sekmē sadarbību ar pašvaldību un citām organizācijām.

2.3. Risina ar skolas rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus.

2.4. Padome veido savstarpējo atgriezenisko saikni starp vecākiem un skolu.

2.5. Padome veicina skolas, vecāku, skolēnu un sabiedrības sadarbību.

2.6. Padome analizē un lemj par jaunām iespējām un sadarbības formām starp vecākiem un skolu, veicina to realizāciju.

2.7. Padome iesniedz priekšlikumus valsts un pašvaldības institūcijām.

2.8. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs, par padomes lēmumiem direktors informē pedagogus un skolēnus.


III. Padomes struktūra un ievēlēšanas kārtība

3.1. Padomi ievēlē uz diviem gadiem. Tās sastāvā ir :
3.1.1 Skolas direktors.
3.1.2 Skolas pedagoģiskās padomes izvirzīti 4 pedagogi.
3.1.3 Viens vecāku pārstāvis no katras klases. Vecāki nav skolas darbinieki.
3.1.4 Pašvaldības pārstāvis – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu daļa.
3.1.5 Skolēnu padomes 2 pārstāvji.

3.2. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairākums ( vairāk par pusi) padomes pārstāvji.

3.3. Padomes pamatdarbības forma ir sēdes, uz kurām padome sanāk vismaz reizi semestrī.

3.4. Padome visus lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.

3.5. Padomi vada priekšsēdētājs, kuram ir vietnieks. Padomes priekšsēdētāju un vietnieku ievēlē no Padomē ievēlētajiem vecākiem visi padomes dalībnieki.

3.6. Padomes priekšsēdētājs:
3.6.1 Organizē darbu saskaņā ar darba plānu.
3.6.2 Piedāvā Padomes sanāksmju darba kārtību, sasauc un vada Padomes sanāksmes.

3.7. Padome par savu darbību atskaitās klašu vecāku sanāksmē.

3.8. Padomes sēdes protokolē. Padomes lēmumi tiek atrunāti protokolā.

3.9. Padomes sēžu protokolu izraksti ir pieejami izglītības iestādes interneta vietnē.

3.10. Izskatāmos jautājumus Padomei var ierosināt klašu vecāku sanāksmēs, skolēnu padome un skolas pedagoģiskā padome.


IV. Citi noteikumi

4.1. Skolas padomes darbības kārtība ir pieņemta Skolas padomes 2021. gada 15. novembra sanāksmē. Protokols Nr.2.

4.2. Skolas padomes darbības kārtība stājas spēkā ar tās apstiprināšanas brīdi.

Kārtība apstiprināta ar Salaspils 1. vidusskolas 17.11.2021. direktora rīkojumu Nr. 2-09/21/128.


2022./2023.m.g.

Sanāksmju protokoli

Protokols Nr.6 Protokols Nr.7 Protokols Nr.8


2021./2022.m.g.

Sanāksmju protokoli

Protokols Nr.1 Protokols Nr.2 Protokols Nr.3 Protokols Nr.4 Protokols Nr.5

Citi dokumenti

Apkopojums tiešsaistes sarunai ar to skolēnu vecākiem, kuru bērniem ir piešķirts atbalsts mācību procesā.

Aptaujas par skolēnu ēdināšanu apkopojums. SIA "Žaks-2" atbilde par skolēnu ēdināšanu.