, . gada . .


Salaspils 1. vidusskolā uz 2016./2017. m.g. 1. septembri mācās 884 skolēni. Kopā ir 39 klašu komplekti. Pagarinātās darba dienas grupās mācās 165 bērni.

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:
• Pamatizglītības programma (21011111), kurā 2016./2017.m.g. mācības uzsāka 556 skolēni no 1. līdz 9. klasei.
• Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (21012111), kurā 2016./17.m.g. mācības uzsāka 92 4., 5., 8. un 9. klašu skolēni.
• Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111), kurā 2016./17.m.g. mācības uzsāka 103 4.,5., 6. un 8. klašu skolēni.
• Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma (23014111), kurā 2016./17.m.g. mācības uzsāka 54 7. klašu skolēni.
• Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (3101011), kurā 2016./17.m.g. mācības uzsāka 57 skolēni no 10. līdz 12. klasei.
• Vispārējās vidējās izglītības programma, matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (3103011), kurā 2016./17.m.g. mācības uzsāka 9 10. kl.skolēni.
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kurā 2016./2017.m.g. mācības uzsāka 13 skolēni no 2. līdz 9. klasei.

Pavisam Salaspils 1. vidusskolā ir 106 darbinieki, tai skaitā 80 pedagoģiskie darbinieki. 2016./2017.m.g. sākumā skolas pedagoģisko darbinieku sadalījums ir šāds: skolas direktors, direktora vietnieki - 5 darbinieki;
• 63 skolotāji;
• 7 interešu izglītības skolotāji;
• izglītības psihologs;
• speciālais pedagogs;
• logopēds;
• 2 bibliotekāri.


Salaspils Gada skolotāja titulu 2016./17.m.g. iegūst

direktores vietniece un matemātikas skolotāja Linda Krastiņa


12. klases absolventi dodas lielajā dzīvē (1. jūlijs)

Pēc sekmīgi nokārtotiem valsts pārbaudes darbiem ziediem rotātā k/n "Rīgava" zālē uz izlaidumu pulcējās 12. klases absolventi, viņu vecāki, skolotāji un apsveicēji. Apsveicēju vidū bija arī novada domes priekšsēdētāja vietniece Malda Caune. Skolas direktores Veras Kalniņas uzrunā izskanēja patiess prieks par katra absolventa veikumu, īpaši cildināti tika tie, kas ar veiksmīgu dalību olimpiādēs, sacensībās un konkursos likuši Salaspils vārdam skanēt pāri novada robežām. Santa Krēsliņa par izcilu mācību darbu saņēma Ministru prezidenta Atzinības rakstu, Toms Čudars - titulu "Gada skolēns 2017". Lai veiksmīgs un laimīgs mūsu absolventiem tālākais ceļš!

12. klases absolventi ar skolotāju Solvitu Bendrāti


2016./17.m.g. izvērtējums (22. jūnijs)

Noslēgumā tika apbalvoti paši labākie: Ilze Čudare, Evita Pauriņa un Valdis Razumovskis ieguva titulu "Gada skolotājs 2017", Inita Zalaka un Gunta Lagzdiņa - "Gada audzinātājs", Aija Pizāne - "Gada interešu izglītības skolotājs", bibliotekāre Līga Grundmane un logopēde un sākumskolas skolotāja Jolanta Strautiņa - atzinības rakstus par atsaucību, precīzu un atbildīgu darbu.


Apbalvoto jauno basketbolistu vidū arī mūsu skolēni ar treneri Valdi Razumovski (13. jūnijs)

Otrdien, 13.jūnijā, VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas delegācija viesojās Saeimas namā, kur Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece sveica mācībās sekmīgākos jaunos basketbolistus, labākos trenerus un tiesnešus.


9. klašu izlaidums (9. jūnijs)

Svinīgā un sirsnīgā atmosfērā 59 devīto klašu absolventi saņēma savu pirmo nozīmīgo izglītības dokumentu - apliecību par pamatizglītību. Īpaši izcelti tika 9.e klases absolventa Ričarda Kristera Knipša sasniegumi, kas tika novērtēti ar titula "Gada skolēns 2017" piešķiršanu.

9.a klase ar skolotāju Lūciju Sniķeri

9.b un 9.e klase ar skolotājām Maiju Rozenšteini un Ievu Hermani un direktori Veru Kalniņu

9.e klase ar skolotāju Ievu Hermani


2016./17.m.g. noslēgums (31. maijs)

Mācību gads noslēdzās ar skolas pašdarbības kolektīvu sarūpētu koncertu un veiksmīgāko skolēnu un klašu sumināšanu. Titulu "Gada skolēns 2017" ieguva Artis Vijups, Lūkass Ulmanis un Una Nelsone, par gada aktīvākajiem skolēniem tika nominēti Artis Vijups, Jēkabs Čudars un Evrika Petrova, titulu "Gada klase 2017" ieguva 6.c un 7.b klase, 46 skolēni, kuriem 4. -11. klašu liecībās ir tikai astotnieki, devītnieki un desmitnieki, saņēma skolas 1. pakāpes atzinības rakstu, viņu vidū Alise Evelīna Toča ar savu tikai devītniekiem un desmitniekiem pierakstīto liecību. Pavisam skolas Atzinības rakstus šodien saņēma 304 skolēni.

Fotogrāfijās redzami daži no vislielākajiem veiksminiekiem.

Bildes no noslēguma pasākuma


1.a klase piedalās Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas organizētajā konkursā

1.a klases skolēni piedalījās ES skolu programmu „Skolas piens” un „Augļi skolai” logo un saukļa konkursā. Lai turpmāk varētu nodrošināt Programmu atpazīstamību, tika organizēts konkurss skolēniem, kura ietvaros tika izstrādāts Programmu logo un sauklis. Mēs kopīgi izdomājām saukli un pēc tam katrs skolēns izteica savas idejas logo izstrādei. Logo tapa zīmēšanas tehnikā. Radoši darbojoties, skolēni attīstīja pašiniciatīvas un pašizpausmes spējas. Skolēni saņēma atzinības balvas, diplomus un kampaņas suvenīrus.
1.a klases audzinātāja Inita Zalaka

Prieks par paveikto un nopelnītajām balvām


Latvijas atklātās datorikas olimpiādes fināls (20. maijs)

Viņi godam startēja olimpiādes neklātienes kārtā un izcīnīja tiesības piedalīties finālā, kur Artim Vijupam izdevās apsteigt visus un izcīnīt 1. vietu. Sveicam Arti ar vēl vienu uzvaru!


Pēdējā zvana svētki (13. maijs)

13. maija pēcpusdienā uz pēdējo zvanu pulcējās 62 devīto klašu, 18 divpadsmitās klases skolēni, skolotāji un apsveicēji. Apsveicēju vidū bija ansamblis "Atvariņi", 8. un 11. klašu skolēni. Īpaši sirsnīgi divpadsmitos sveica 1.d klase.

Skatīt citas bildes.


Radošais Lego konkurss "Kad pasaciņa ciemos nāk..." (11. maijs)

11.maijā uz Rīgas jauno tehniķu centru brauca 9 mūsu skolas 1.-3.kl. skolēni, lai piedalītos radošajā Lego konkursā "Kad pasaciņa ciemos nāk...". Noklausoties pasakas fragmentu, dalībniekiem vajadzēja to attēlot, veidojot telpiskās figūras. Pēc stundas žūrijas komisija vērtēja, kuri darbi ir visinteresantākie un oriģinālākie. No apmēram 50 dalībniekiem 1.vietu ieguva mūsu skolas 3.klases skolniece Karlīna Koršuna un 3.vietu- 2.klases skolnieks Roberts Cinītis. Prieks par labiem rezultātiem, un arī pārējo darbi bija ļoti interesanti. Cerams nākošgad mūsu dalībnieki atkal spēs pārsteigt žūriju.
Lego pulciņa vadītāja Ruta Ilgaža.


Atkal mūsu vieglatlēti vislabākie! (11. maijs)

11. maijā notika starpnovadu skolu sporta sacensības vieglatlētikā "4-cīņā". Atkal uzvaras kausi mūsu meiteņu komandai ( L.Purina, N.Barone, R.S.Knipše, A.Krodziniece, A.Stepiņa, E.A.Zelča) un zēnu komandai (M.Zuments, M.Petrovs, A.Šubrauskis, M.Ozols, K.Salmanis, E.Doroņins). Apsveicam ar panākumiem sportistus un skolotājus Valdu, Madaru un Austri!


Starpnovadu skolu vieglatlētikas sacensībās mūsu sportistiem 4 uzvaras kausi! (3. maijs)

3. maijā notika Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu skolu sacensības vieglatlētikā. Mūsu sportisti kopvērtējumā izcīnīja 4 pirmās vietas: "Vidusskolu kausā" 1. vieta jaunietēm un jauniešiem, "Jauno vieglatlētu kausā" - 1. vieta meitenēm un zēniem. Mēs lepojamies ar saviem sportistiem un viņu lieliskajām skolotājām Valdu un Madaru!


Klases stundas "Baltā galdauta svētki" (2. maijs)

Bildes no klašu stundām šeit.


RIIMS matemātikas konkursa rezultāti (28.aprīlis)

Ir noslēdzies privātās vidusskolas RIMS (RIGA INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL) rīkotais konkurss matemātikā skolēniem no 3. līdz 9. klasei. 1. kārta notika skolā 1. un 2. februārī. Tajā piedalījās 35 skolēni.

2. kārta notika 8. aprīlī klātienē. Tur piedalījās katras klašu grupas 50 labākie, no mūsu skolas tika uzaicināti piedalīties 6 skolēni: Uvis Gūtmanis, Elvita Ozola, Jēkabs Čudars, Artis Vijups, Vineta Bojāre un Karīna Elizabete Valtere. Šajā nedēļā bija rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana. 2.vietas kopvērtējumā ieguva 3.c klases skolnieks Uvis Gūtmanis (sk. Ija Stērniece) un 7.b klases skolnieks Artis Vijups (sk. Zanda Nelsone un Aiga Priedniece).

Informāciju sagatavoja A. Priedniece


Foto no apbalvošanas ceremonijas


Finišējis starptautiskais matemātikas konkurss "Ķengurs" (20. aprīlis)

"No mūsu skolas piedalījās 109 skolēni, visvairāk no 4.klases. Latvijā piedalījās 23885 skolēni, visvairāk no 2.klases.

Labākie rezultāti ir 1.vieta Latvijā 7.klašu grupā Artim Vijupam 2119 dalībnieku konkurencē un 3.vieta Latvijā 9.klašu grupā Ričardam Kristeram Knipšim 1463 dalībnieku konkurencē.

Augstu līmeni, vairāk par 80%, ir sasniedzis 31 skolēns," pastāstīja Aiga Priedniece, matemātikas un informātikas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja.


Mūsu basketbolisti izcīna 2. vietu Latvijas skolēnu 70. spartakiādē (20. aprīlis)

Salaspils 1.vidusskolas puiši (2003./2004.dz.g.), piedaloties Zemgales reģiona atlases turnīrā, izcīnīja iespēju startēt Latvijas finālā 70.spartakiādē. Kopā piedalījās 8 komandas – 2 komandas no Rīgas, Ādažiem, Balviem, Saldus, Salaspils un Rūjienas. Grupu turnīrā 1.vidusskolas komanda izcīnīja 1.vietu, uzvarot Balvu un Saldus komandas, finālā zaudēja Rūjienas skolai, tādējādi Latvijas 70.spartakiādē iegūstot augsto 2.vietu. Apsveicam basketbolistus un treneri Valdi Razumovski!


Noslēdzies radošais literārās jaunrades konkurss "Teiksma par Kalpaku" (18. aprīlis)

Šogad jau 9. reizi Daugavas Vanagi kopā ar pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu un Eiropas Parlamenta deputātu Arta Pabrika, Krišjāņa Kariņa un Ineses Vaideres atbalstu organizēja konkursu skolu jaunatnei. Mēs priecājamies, ka atkal, pateicoties 11.kl. skolniecei Inesei Meļehovai, kura saņēma diplomu par veiksmīgu piedalīšanos un IZM pateicības rakstu par patriotisma tēmas dziļu izpratni un radošo veikumu, ir izskanējis mūsu skolas vārds.


Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiāde notiek Salaspils 1. vidusskolā (13. aprīlis)

Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē 20 komandu konkurencē salaspilieši izcīnīja 3. vietu. Komandas dalībnieki - Eva Linde (8.a), Denīza Rakstiņa (8.c) un Artūrs Karavackis (8.d), skolotāja Brigita Mežgale-Turlaja. Paldies mūsu ģeogrāfiem par veiksmīgo startu, skolotājai arī par olimpiādes organizēšanu!


13. aprīlis - projektu diena

8.d klase jau otro gadu savus izstrādātos projektus prezentēja PII "Ritenītis" sagatavošanas grupas audzēkņiem. Bildes un projekti


Top nākotnes uzņēmēji (7. aprīlis)

6. aprīlī noslēdzās jauniešu biznesa ideju konkurss, ko jau otro gadu organizēja Salaspils uzņēmēju biedrība kopā ar Salaspils novada pašvaldību ar mērķi stimulēt jaunu komersantu veidošanos visā novadā, motivējot novada jauniešus sava biznesa veidošanā. Konkursa pirmajā kārtā tika iesniegtas 12 Salaspils novada jauniešu biznesa idejas. 9 jauniešu biznesa idejas tika prezentētas klātienē. Pēc kritērijiem tika noskaidroti 4 labākie darbi, kuriem piešķīra 50 eiro prototipa izveidei. Finālā iekļuva un 1. vietu par savu darbu saņēma arī mūsu 10.kl. meiteņu Anetes Vircavas, Loretas Caunītes un Elvitas Lisenokas ideja - LaimesMaiss.

Prieks par Jums, meitenes!


Starpnovadu vidusskolu informātikas olimpiāde Salaspilī

31. martā, e-prasmju nedēļas izskaņā, spēkiem mērojās Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu vidusskolu labākie informātiķi. Alīse Daine (11.kl.) izcīnīja 3. vietu, Edgars Eduards Hoveckis (10.kl.) - atzinību. Viņu skolotājas Silvija Zālīte un Aelita Mūrniece.

Olimpiādes dalībnieki ar skolotājām pēc apbalvošanas

Olimpiādi organizēja Salaspils 1. vidusskola, balvas nodrošināja a/s Capital. Olimpiādes dalībnieku un organizatoru vārdā PALDIES viņiem!


1.b klase piedalās konkursā "Zaļais restart"

"1.b klase startēja konkursā "Zaļais restart", lai veicinātu skolēnu zināšanas un izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, resursu saudzīgu patēriņu un materiālu otrreizēju izmantošanu. Līdz 31. martam tika izveidoti 3 darbiņi- rakstāmlietu organizators, lejkanna, grāmatu skapis, kas tagad iesniegti novērtēšanai," pastāstīja skolotāja Agita Grigorjeva.


Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursā Pierīgas reģionā izcils sniegums! 30. martā

"Esam priecīgi un gribam iepriecināt jūs! Skatuves runas konkursā, kas notika Jūrmalas teātrī 30. martā, gan Daniela Vanceviča - 8.kl, gan Toms Čudars - 12.kl. saņēma Valsts izglītības satura centra 1. pakāpes diplomus. Tā bija noslēdzošā kārta, vērtēja republikas žūrija: režisores Dace Jurka un Anna Jansone, aktieris Māris Andersons," tā skolotāja Anda Vaivade.


Teātra sporta dalībnieki Draudzības turnīrā Ikšķilē 23. martā

"Šoreiz nelika bargus punktus - tas bija Draudzības turnīrs. Visiem prieks - saņēmām gardu kliņģeri un katra no 4 grupām - kādu titulu. Šobrīd intensīvi gatavojamies, lai ar 2 vecākajām grupām tiktu uz "Rīgas kausu" - jānofilmē materiāls, jāiesūta, žūrija izlems, kurus aicināt 21. un 22. aprīlī uz Republikas turnīru Smiļģa muzejā," stāsta skolotāja Anda Vaivade.


Mūsu basketbolisti izcīna 1. vietu Latvijas skolēnu 70. spartakiādē (17. marts)

Salaspils 1.vidusskolas puiši (2005./2007.dz.g.) trenera Valda Razumovska vadībā izcīnīja 1.vietu Latvijas skolēnu 70.spartakiādē. Apsveicam!


11.martā Siguldā notika Latvijas Jaunatnes čempionātu fināls 100 lauciņu dambretē U-10 vecuma grupā. Cīņas risinājās divās disciplīnās: klasiskajā dambretē un ātrspēlē. Dubultpanākumus ir sasniegusi mūsu skolas 3.d. klases skolniece Valda Vasariete, kas meiteņu grupā spēja iegūt abas zelta medaļas! Apsveicam!​

Valda kopā ar pārējiem uzvarētājiem


Latvijas 70. skolēnu spartakiādes finālsacensībās frisbijā mūsējie izcīna gan zeltu, gan sudrabu 10.martā

Meiteņu komanda izcīnīja SUDRABU. Komanda: kapteine H.Orlovska, A.Sainakova (11.kl.), K.Belija (12.kl.), D.Maldere, E.Putniņa (10.kl.), V.Bojāre, A.Stroža, K.Ķiploka, D.Oliņa (7.b kl.).

Zēnu komanda izcīnīja ZELTU un spēles "Gara balvu". Komanda: kapteinis A.Ž.Orlovskis, G.Matīss, E.Elksnītis, M.Rencis, S.Karašovs (11.kl.), E.Putniņš (8.b kl.), M.Kaļveršs, T.Zvirgzdiņš (7.b kl.).

Paldies sportistiem un skolotājai Valdai Kublickai!


Sākumskolas dambretes turnīrs 9.martā

9.martā skolā norisinājās sākumskolas dambretes turnīrs. Tas pulcēja 100 dalībniekus. Jau otro gadu par ceļojošā kausa uzvarētāju kļuva 3.d klases skolniece Valda Vasariete. Turnīru organizēja skolotāja Ilze Čudare.

Citas bildes


Salaspiliešiem uzvara prestižās robotikas sacensībās! 9.martā

Salaspils 1.vidusskolas LEGO robotikas komanda ar atjautīgo nosaukumu “Salaspils-Robopils” izcīnījusi 1.vietu prestižās robotu spēles sacensībās. FIRST LEGO League sacensības norisinājās 4. un 5. martā Valkā, un tajās piedalījās 300 jaunieši no dažādām Latvijas skolām. Paldies “Salaspils-Robopils” komandas dalībniekiem Armandam Liepiņam (5.c), Mārtiņam Paulam Plisko (5.c), Aleksim Narkēvičam (5.d) un skolotājam Sandijam Krastiņam! Vairāk


22.-25. februārim projekta Erasmus+ dalībnieki tikās Spānijas galvaspilsētā Madridē. Lasiet un skatieties bildes šeit!


Žetonu vakars 24. februārī

Neparasti parastā 12.klase ar audzinātāju Solvitu Bendrāti un direktori Veru Kalniņu

Ar kādiem parastiem un neparastiem talantiem ir apveltīti mūsu divpadsmitie, uzzinājām vakara gaitā. Neliels ieskats bildēs


Skolas matemātikas olimpiādes un konkursu uzvarētāju pasākums 23. februārī

23. februārī ķīmijas kabinetā notika skolas matemātikas olimpiādes un konkursu uzvarētāju apsveikšana, kurā tika aicināti apmēram 30 skolas labākie matemātiķi. Uz šo pasākumu bija uzaicināts viesis no Zinātnes centra Zili brīnumi, kurš skolēnus un skolotājus pārsteidza ar dažādiem atraktīviem eksperimentiem. Pēc šova visi tika cienāti ar lielo kliņģeri.
Skatīt bildes


"Labi vārdi sirdi silda" 21. februārī

Dzimtās valodas dienā īpašā pasākumā tika sveikti konkursa "Labi vārdi sirdi silda" laureāti. Prieks, ka viņu vidū ir mūsu skolas 4.c klases skolniece Alise Evelīna Toča.

Sveicam viņu un skolotāju Māru Gobu!


Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana

16. un 17. februāra pēcpusdienas vadījām studentiskā gaisotnē, jo savu pirmo lielo darbu prezentēja sešpadsmit 11. klases skolēni.


Karjeras diena

15. februārī visā Latvijā notika Karjeras diena. Arī mūsu skolas 5.-12.klašu skolēni iesaistījās tajā: gan individuāli ēnojot interesējošo profesiju pārstāvjus, gan dodoties mācību ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem.

4.c klase apmeklēja Valsts policijas Salaspils nodaļu


Valentīndiena arī matemātikā (14. februārī)

Arī matemātikā var būt Valentīndiena! Origami-sirds-aploksne! Top vēstules! 4.c klase un sk. Dace.


Junioru NBA līgas Latvija čempioni - Salaspils 1. vidusskolas komanda (11. februārī)

Paldies mūsu sportiskajai komandai un viņu lieliskajam trenerim Valdim Razumovskim!


Skolā viesojas Marokas vēstniece Amina Buajaša (10. februārī)

Vēstnieci un pavadošo delegāciju skolas foajē sveica tautas dziesmu ansamblis "Lakstīgalas" ar skolotāju Aiju Pizāni. Pēc tam viesi kopā ar skolas administrācijas pārstāvjiem devās iepazīties ar skolu. Par skolu angļu valodā stāstīja Artis (7.b), Evelīna (9.e) un Kristers Mārtiņš (9.e), viņiem sagatavoties palīdzēja skolotāja Maija Rozenšteine.

Vēstniece un domes priekšsēdētājs spēlē novusu
Citas bildes


Starpnovadu skatuves runas konkursā četri 1. pakāpes diplomi! (9. februārī)

Sveicam Martu Sapronovu (3.c), Lūkasu Ulmani (6.c), Danielu Vanceviču (8.d), Tomu Čudaru (12.) un viņu skolotāju Andu Vaivadi!

Īpaši priecājamies par Danielu un Tomu, kuri ir izvirzīti dalībai 2. kārtā, kas notiks Jūrmalā.


Mūsu "lakstīgalām" visaugstākais novērtējums Vidzemes reģiona latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās skolu jaunatnei 8. februārī

No mūsu skolas sacensībās "Lakstīgala 2017" piedalījās 2 ansambļi (1.-4.kl. un 5.-9.kl.) un abi pārveda 1. pakāpes diplomus. Apsveicam Lauru, Agnetu, Terēzi, Līvu, Paulu, Noru, Vitu, Frīdu, Artu un skolotāju Aiju Pizāni ar lielisko panākumu!


Datorikas nodarbība topošajiem pirmklasniekiem 7. februārī

Turpinot skolas un novada pirmskolas izglītības iestāžu sadarbību, pie mums viesojās PII "Ritenītis" sagatavošanas grupas audzēkņi. Sākumskolas un datorikas skolotāja Ilze Čudare viņiem novadīja mācību stundu.


Salaspils "Gada jaunietis 2016" 3. februārī

Nominācijas "Jaunietis savai skolai" ieguvējs - Emīls Elksnītis, nominācijas "Gada jaunietis 2016" ieguvēja Katrīna Doroņina

Nominācijas "Gada brīvprātīgais" nominantes Katrīna Doroņina, Laura Šīraka un Santa Lunte


Ziemassvētku noskaņā beidzies pirmais mācību semestris 21. decembrī

Kultūras nama "Rīgava" zālē notika svinīgās līnijas ar svētku koncertu un skolas Atzinības rakstu pasniegšanu. Skola lepojas ar katru 2. - 12. klašu skolēnu, kas saņēma apbalvojumu. Šoreiz viņu pulks bija īpaši kupls - pavisam 267, no tiem 114 skolēni saņēma 1. pakāpes Atzinības rakstu, jo viņu liecībās rindojas tikai astotnieki, devītnieki un desmitnieki. Fotogrāfijās skatāmi mūsu izcilnieki.

2. klašu skolēni

3. klašu skolēni

4. klašu skolēni

5. un 6. klašu skolēni

7. - 12. klašu skolēni

Citas bildes


Programmēšanas stundas 7. - 9. decembrī

Visā pasaulē šonedēļ notiek programmēšanas stundas, Latvijā - 34 pasākumi. Vairāk var uzzināt šeit.

7. decembrī šajā aktivitātē iesaistījās mūsu skolas 5.c un 5.d klašu skolēni. Viņiem palīdzēja 8.d klases skolēni.
8. decembrī ar programmēšanas stundas uzdevumiem cīnījās 4.c klases skolēni, bet skolotāja palīgu lomās iejutās 6.c.
9. decembrī programmēšanas nedēļa noslēdzās ar 5.d kl. stundu un apbalvošanu.

5.d (valodu kl.) programmētāji

4.c klases programmēšanas meistari bez Mārča

5.c klases veiksminieki (neieraudzīsiet Emīlu un Reini, kuri fotografēšanas brīdī jau bija prom pārstāvēt skolu citā aktivitātē)


Salaspils 1.vidusskolas basketbola komandas pārstāvēs Salaspils novadu Zemgales reģiona starpskolu sacensībās basketbolā

29.novembrī Ķekavas vidusskolā norisinājās starpskolu sacensības basketbolā.


Pasaku rīts skolotājiem

Ievadot Adventu, 28. novembra rītā skolēnu padome aicināja skolotājus uz literāri - muzikālu pasaku rītu.


Mūsu frisbijisti atkal vislabākie! 26. novembrī

Ogrē norisinājās jau piektais Latvijas Jaunatnes frisbija čempionāts jauktajā grupā, kurā trešo gadu pēc kārtas par čempioniem 8 komandu konkurencē kļuva Salaspils 1.vidusskola. Komandas kapteinis : Arvīds Žanis Orlovskis. Komandas saastāvs: Helēna Orlovska, Violeta Latiņina, Gregors Matīss, Emīls Elksnītis, Mārtiņš Rencis (11.kl.), Elizabete Putniņa, Digna Maldere (10.kl.) Matīss Kalveršs (7.b kl.). Mūsu skolas komanda ieguva arī "Spēles Gara" balvu un par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Arvīds Žanis Orlovskis.


"Piena pasaku kamolītī" arī mūsu skolēnu pasakas!

Iepriekšējā mācību gadā 3.c klase ar skolotāju Agitu Grigorjevu piedalījās Siera nama projektā "Piena pasaku kamolītis". Bija jāsacer pasakas par piena produktiem. Dažu skolēnu pasakas ir iekļautas jaunajā grāmatā. Skatīt


Matemātikas, informātikas un ekonomikas nedēļa 21.-25. novembris

Nedēļa sākās ar viktorīnu 4. klašu skolēniem, ko organizēja skolotāja Dace Kontrimiene, otrdien spēkiem mērojās piekto klašu skolēni, kas centās pievarēt skolotājas Ievas Hermanes uzdevumus, pēcpusdienā notika tradicionālais dambretes turnīrs. Trešdien skolotāji Ruta Ilgaža, Aiga Priedniece, Baiba Petrova un Kristaps Zaļais organizēja kvestu, kurā 9.-12. klašu komandām, izmantojot matemātikas zināšanas, vajadzēja izkļūt no aizslēgtām telpām.

Ceturtdienas pēcpusdienā spēkiem mērojās sesto un septīto klašu komandas konkursā "Vai tu esi gudrāks par piektklasnieku?" skolotājas Zandas Nelsones virsvadībā.

Paralēli notika skolas konkursa "Rēķini galvā!" 1. kārta un starptautiskā informātikas konkursa Bebr[a]s neklātienes kārta, kā arī tika risināts Dienas uzdevums.
Bildes

Dambretes turnīra bildes un rezultāti šeit.
Paldies galvenajam tiesnesim Vitautam Budreikam ne tikai par tiesāšanu, bet arī daudzajām bildēm un rezultātu apkopojumu!


Skolā viesojas Vācijas vēstnieks 22. novembrī

Šodien skolā viesojās Vācijas vēstnieks Rolfs Šute. Viņš iepazinās ar skolu, dažās mācību stundās sarunājās ar skolēniem, noslēgumā tikās ar skolēniem, kas mācās vācu valodu, un atbildēja uz viņu jautājumiem (attēlā).

Paldies 12. klases skolniekam Vladislavam Sarkanam, kurš iejutās gida lomā, skolotājai Svetlanai Bondarenko par skolēnu sagatavošanu un skolotājai Annijai Sprīvulei un visiem skolēniem un skolotājiem, kas piedalījās ciemiņa uzņemšanā!
Vēl dažas bildes


PATRIOTU NEDĒĻA

Dienas izskaņā skolotāji pulcējās uz kafijas tasi. Pirms tam viņus uzrunāja Katrīna un Toms, iepazīstinot ar savu veikumu, gatavojoties Kultūras kanona konkursam. Viņiem palīdzēja skolotājas Asnāte Strīķe un Inga Vītuma-Brūvere.

Dienas gaitā skolas jaunsargi skolotāja Kristapa Kancāna vadībā piedāvāja dažādas aktivitātes: teorētisko zināšanu konkursu, ierindas skati, stafetes. Interesenti varēja aplūkot un paturēt rokā īstu ieroci.

Vēl bildes

17. novembris. Trešais starpbrīdis. Mūzikas skolotāja Anna Priedeslaipa aicināja uz kopīgu patriotisko dziesmu dziedāšanu.

Otrajā stundā pie 2.c klases un skolotājas Sintijas Laures viesojās Henkel pārstāvji, kuri prezentēja ilgtspējīgu dzīvošanu, rosinot skolēnus taupīgi lietot ūdens u.c. resursus: nešķērdējot, atkārtoti izmantojot, pārstrādājot tos. Skolēni tika arī pie jaukām balviņām.

17. novembra rīts sākās ar svinīgo līniju skolas pagalmā, kur atcerējāmies mūsu valsts veidošanās vēsturi, klausījāmies vokālā ansambļa "Atvariņi" dziesmās, arī dziedājām kopā ar viņiem, saskaņā ar skolotājas Brigitas Mežgales Turlajas iedibināto tradīciju jau septīto reizi tika sveikti klašu kolektīvu izvirzītie skolēni.

Skatīt citas bildes

16. novembrī tika apbalvoti Gunāram Astram veltītā skolu jaunatnes radošo darbu konkursa labākie dalībnieki. Priecājamies, ka finālistu vidū ir skolotājas Dainas Tauriņas skolnieces - Laura Enija Meirāne (11.kl.) un Santa Krēsliņa (12.kl.). Vairāk informācijas

15. novembrī ģeogrāfijas skolotāja Brigita Mežgale-Turlaja organizēja spēli "Latvija" 9.-12. klašu komandām, kurā piedalījās arī skolotāju komanda... un izcīnīja godpilno 1. vietu. Skatīt bildes.

Jau 10. novembra pēcpusdienā vēstures un sociālo zinību skolotāja Annija Bergmane 6.-9.klašu skolēnu komandas aicināja uz zib-viktorīnu "Par Latviju. Leposimies kopā!" Vairāk

Jaunsargu aktivitātes


Mārtiņdienas notikumi 10. novembrī

2. un 3. klašu skolēni ar savu skolotāju palīdzību un vecāku atbalstu visus iepriecināja ar garšīgām, derīgām un skaistām lietām Mārtiņdienas tirgū. Tirgus labumus baudīt varēja gan skolas 1. korpusā, gan k/n "Rīgava", kur tirgojās, dziedāja un minēja mīklas 2.a un 2.b klases skolēni.
Bildes no tirgus laukuma

4.c, 5.a un 6.c klase piedalījās radošā darbnīcā, kur skolēni veidoja rokassprādzes un apgleznoja akmeņus latvju rakstos. Ar zīmēm un to spēku iepazīstināja darbnīcas "Sapnīca" meistare Kristīne.
Bildes no radošās darbnīcas


Animācijas filmiņas "Ar vilciņu Rīgā braucu" prezentācija 8. novembrī

1.-4. klašu vizuālās mākslas pulciņa (sk. Gunta Lagzdiņa) veidotā filmiņa skolotāju auditorijā saņēma skaļus aplausus. Ceram, ka tā patiks arī citiem skatītājiem.
Vairāk


Dambretes sacensības 5. novembrī

Salaspils 1.vidusskolā notika individuālās sacensības dambretē projekta "Domāšanas attīstība bērniem ar dambretes spēli" ietvaros. Alise Evelīna Toča ieguva 1. vietu starp 4. klašu meitenēm, bet Alīna Vasiļjeva ieguva 3. vietu starp 3. klašu meitenēm.


Skolotāji ekskursijā 26. oktobrī

Apmeklējām Salmu muzeju Tukumā, mājas vīna ražotni Zemītes pagastā, Dobeles pilsētas centru un Tērvetes tauriņu māju


"Salaspils mazās zvaigznītes - 2016" 22. oktobrī

k/n "Enerģētiķis" notika 13. bērnu dziesmu festivāls "Lai skan Raimonda Paula dziesmas!" Mūsu skolu pārstāvēja vokālais ansamblis "Atvariņi" (vad. Aija Pizāne, kustību horeogrāfe Lūcija Sniķere). Viņu izpildījumā izskanēja R. Paula un G. Rača dziesma "Mājās".


Labo darbu nedēļa 17.-23. oktobris


Foto autore sk. Dace Kontrimiene

Labo darbu nedēļā 4.c klase sagatavoja dāvaniņas Salaspils vientuļajiem cilvēkiem. 20. oktobrī tās tika nogādātas Salaspils sociālajā dienestā, lai ar sociālo darbinieku gādību nonāktu pie adresātiem.
Aicinām arī citu klašu skolēnus pastāstīt par saviem labajiem darbiem!


5. klašu iesvētības 20. oktobrī


Foto autore sk. Valda Kublicka

Skolēnu padome rīkoja 5. klašu iesvētības, kurās piektklasniekiem bija jāveic dažādi pārbaudījumi


Sākumskolas runas konkurss 19.un 20. oktobrī

Gatavojoties Latvijas simtgadei, sākumskolas klašu skolēni mācījās dzejoļus par mūsu valsts skaistumu, diženumu, ļaudīm un to darbiem. 19.oktobrī dzejoļus izteiksmīgi deklamēja 1.un 3.klašu skolēni, bet 20.oktobrī - 2. un 4.klašu skolēni. Žūrija klausījās un noteica laureātus klašu grupās, kā arī k/n "Rīgava".


sk. Ilzes Čudares foto

Lielās skolas (Lauku iela 1) laureāti


sk. Ingas Grimas foto

"Rīgavas" laureāti (1.a, 1.b, 2.a un 2.b klase)


Skolotāju diena 3. oktobrī

Mīļie 11-tie un skolotāja Daina! Paldies par sirsnīgo sagaidīšanu no rīta, skaisto mūziku starpbrīžos, ziediem, sveicieniem un svētku kliņģeri pēcpusdienā no mums visiem!


Zinātnes nedēļa 2016 Salaspilī un mēs tajā 26.-30.septembris

5. klašu skolēnu darbi "Jaunie pētnieki". (Sk.Ieva Pudža)

4. - 6. klašu skolēni piedalās zinātnes šovā

Mūsu vidusskolēnu komanda viktorīnā “Zini, prāto vai mini par pākšaugiem un Salaspili” izcīna 3. vietu! Sveicam!

Vidusskolēni iepazīstas ar mobilo demonstrāciju laboratoriju "TehnoBuss"

Pēcpusdienās skolotājas Dace Bērtule, Ieva Pudža, Iveta Beļska, Solvita Bendrāte un Brigita Mežgale-Turlaja organizē radošās darbnīcas

Citas bildes no nedēļas pasākumiem


Erudīcijas konkursā - spēlē "Mēs strēlnieku mazbērni" 9.b klasei 3. vieta! 24. septembrī

Pasākumu cikla "Latviešu strēlnieki Nāves salā", kas veltīts simtgadei kopš pirmās ķīmisko ieroču izmantošanas Rīgas frontē 1.Pasaules karā, ietvaros notikušajā erudīcijas konkursā 9.b klases komanda (Nikola Žilde, Edvards Bondars, Edvards Dombrovskis, Niks Dreimanis) ar vēstures skolotājas Ingas Vītumas-Brūveres atbalstu izcīnīja 3. vietu. Priecājamies un sveicam!


Olimpiskā diena 23. septembrī

Skatīt citas bildes


2016./17. mācību gads iesācies

Šoruden Salaspils 1. vidusskolas durvis vēra 884 skolēni, no tiem - 116 pirmklasnieki

1.a klase ar skolotāju Initu Zalaku

1.b klase ar skolotāju Agitu Grigorjevu

1.c klase ar skolotāju Ilzi Čudari

1.d klase ar skolotāju Sandru Matisoni

1.e klase ar skolotāju Nadeždu Pavlovu

Ar skanīgu dziesmu klātesošos sveic 1.b klases skolnieks Helvijs

Daudz vairāk bilžu šeit.


Skolēnu sasniegumi 2016./17.m.g.

Valsts mēroga olimpiādes, konkursi, sacensības

Artis Vijups (7. klase) - 1. vieta Latvijas atklātajā datorikas olimpiādē, 1. vieta starptautiskajā informātikas konkursā Bebr[a]s Latvijā (sk. Ieva Hermane), 1. vieta starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs" Latvijā, 1. vieta Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē, atzinība Latvijas Universitātes neklātienes matemātikas skolas Jauno matemātiķu konkursā, 2. vieta RIMS matemātikas konkursā (sk. Zanda Nelsone, Aiga Priedniece).

Ričards Kristers Knipšis (9. klase) -1. vieta Latvijas atklātajā fizikas olimpiādē (sk. Iveta Beļska), 1. vieta Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē, 3. vieta starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs" Latvijā , 3. vieta Latvijas Universitātes neklātienes matemātikas skolas Profesora Cipariņa konkursā (sk. Zanda Nelsone), 3. vieta Latvijas lingvistikas olimpiādē, atzinība inženierzinātņu vidusskolas atklātajā fizikas olimpiādē.

Komanda "Salaspils Robospils" (Armands Liepiņš, Mārtiņš Pauls Plisko, Aleksis Narkēvičs) (5.kl.) - 1.vieta robotu spēlēs FIRST LEGO League sacensībās. (sk. Sandijs Krastiņš).

Rasma Sandra Knipše (7. klase) - 2. vieta Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē, 2. vieta Latvijas Universitātes neklātienes matemātikas skolas Jauno matemātiķu konkursā (sk. Aiga Priedniece).

Madara Rakšte (12. klase) - 2. vieta radošajā konkursā komunikācijas zinātnē, 3. vieta zinātniski pētniecisko darbu konkursā komunikācijas zinātnes sekcijā.

7.kl. komanda (Artis Vijups, Kristiāns Cagulis, Rasma Sandra Knipše, Toms Zvirgzdiņš) - 2. vieta komandu matemātikas olimpiādē "Atvērtā kopa 2016" (sk. Zanda Nelsone, Aiga Priedniece).

Sandis Jurciks (6. klase) - 2. vieta Latvijas skolēnu lidmodeļu sacensībās (sk. Aivars Ozols).

Ervīns Karavackis (5. klase) - 2. vieta Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Baiba Terēza Petrova).

Lidmodelistu komanda (Sandis Jurciks, Roberts Kaskevičs, Maija Marija Ozola, Rasa Strūģe) (6.-9. klase) - 2. vieta Latvijas skolēnu lidmodeļu sacensībās (sk. Aivars Ozols).

Uvis Gūtmanis (3. klase) - 2. vieta RIMS matemātikas konkursā (sk. Ija Stērniece).

Lūkass Ulmanis (6. klase) - 3. vieta Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Linda Krastiņa, Aiga Priedniece).

Alise Evelīna Toča (4. klase) - 3. vieta Latvijas un diasporas latviešu skolēnu radošo darbu konkursā "Labi vārdi sirdi silda" (sk. Māra Goba).

9.e kl. komanda (Ričards Kristers Knipšis un Karīna Elizabete Valtere) - 3. vieta komandu matemātikas olimpiādē "Atvērtā kopa 2016" (sk. Zanda Nelsone).

Valts Rinalds Zariņš (10. klase) - atzinība valsts matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece).

Aleksandra Kasakovska (9. klase) - atzinība valsts vēstures olimpiādē (sk. Daina Tauriņa).

Zēnu komanda (A.Ž.Orlovskis, G.Matīss, E.Elksnītis, M.Rencis, S.Karašovs, E.Putniņš, M.Kaļveršs, T.Zvirgzdiņš).) (7. - 11. klase) - 1. vieta Latvijas 70. skolēnu spartakiādes finālsacensībās frisbijā (sk. Valda Kublicka).

Apvienotā komanda (Arvīds Žanis Orlovskis, Helēna Orlovska, Violeta Latiņina, Gregors Matīss, Emīls Elksnītis, Mārtiņš Rencis, Elizabete Putniņa, Digna Maldere, Matīss Kalveršs) (7. - 12. klase) - 1. vieta Latvijas Jaunatnes frisbija čempionātā (sk. Valda Kublicka).

Zēnu komanda (Krišjānis Āboltiņš, Ričards Pinkulis, Adrians Lūsis, Jānis Kuzmans, Kristiāns Pastors, Toms Dobriks, Emīls Gelašs, Reinis Krauja, Gustavs Stirāns, Kristiāns Armanovs) (5. - 6. klase) - 1. vieta 70. skolēnu spartakiādes finālsacensībās basketbolā (sk. Valdis Razumovskis).

Valda Vasariete (3. klase) - 1. vieta Latvijas Jaunatnes čempionāta finālā 100 lauciņu dambretē: klasiskajā dambretē un ātrpēlē, 3. vieta Latvijas 70. skolēnu sporta spēlēs 100 lauciņu dambretē.

Meiteņu komanda (H.Orlovska, A.Sainakova, K.Belija, D.Maldere, E.Putniņa, V.Bojāre, A.Stroža, K.Ķiploka, D.Oliņa) (7. - 12. klase) - 2. vieta Latvijas 70. skolēnu spartakiādes finālsacensībās frisbijā (sk. Valda Kublicka).

Zēnu komanda (Pēteris Pinnis, Artūrs Šāblis, Patriks Lipskis, Mārtiņš Zuments, Frederiks Jēgeris, Krišs Mazurs, Ralfs Bebrišs, Lūkass Ulmanis, Artis Brokāns, Ritvars Vaivods) (6. - 7. klase) - 2. vieta 70. skolēnu spartakiādes finālsacensībās basketbolā (sk. Valdis Razumovskis).

Reģionālās olimpiādes, sacensības un konkursi

Toms Čudars (12. kl.) - 1. pakāpe Pierīgas reģiona skolēnu skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade).

Daniela Vanceviča (8. kl.) - 1. pakāpe Pierīgas reģiona skolēnu skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade).

Tautas dziesmu ansamblis "Lakstīgalas" (Paula Marta Alksne, Nora Krūmiņa, Vita Binduka, Frīda Binduka, Arta Vagale) (5. - 9. kl.) - 1. pakāpe Vidzemes reģiona latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās skolu jaunatnei (sk. Aija Pizāne).

Tautas dziesmu ansamblis "Lakstīgalas" (Laura Mickāne, Agneta Kubiļus, Terēze Petkeviča, Līva Siliņa) (1. - 4. kl.) - 1. pakāpe Vidzemes reģiona latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās skolu jaunatnei (sk. Aija Pizāne).

Vokālais ansamblis "Atvariņi" (Annija Austruma, Dita Dzene, Alīna Griškāne, Una Nelsone, Terēze Petkeviča, Estere Feldmane, Jūlija Krūmiņa, Madara Matuseviča, Līva Matuseviča, Amanda Griškāne, Leo Kristians Spūle, Anna Geižāne, Arta Vagale) (1. - 7.kl.) - 1. pakāpe konkursā "Balsis" Zemgales reģionā (sk. Aija Pizāne).

Ģeogrāfu komanda (Artis Vijups, Eva Linde, Heilija Marta Grauduma, Sandis Dzenītis) (7. - 9. kl.) - 1. vieta Pierīgas reģiona alternatīvajā ģeogrāfijas olimpiādē komandām (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

2005./2006.g. dz. zēnu komanda (Krišjānis Āboltiņš, Kristiāns Armanovs, Adrians Lūsis, Kristiāns Pastors, Toms Dobriks, Jānis Kuzmans, Bruno Berķis, Gustavs Stirāns, Emīls Skujenieks, Ričards Pinkulis) (4., 5. klase) - 1. vieta Zemgales reģiona basketbola sacensībās (sk. Valdis Razumovskis, Austris Šaicans).

Adriana Maļavko (3. klase) - 2. pakāpe vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Latvijas toņi un pustoņi" Pierīgas reģionā (sk. Gunta Lagzdiņa).

Ģeogrāfu komanda (Eva Linde, Denīza Rakstiņa, Artūrs Karavackis) (8. kl.) - 3. vieta Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē komandām (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Santa Krēsliņa (12. klase) - atzinība Rīgas un Rīgas reģiona Gunāra Astras 85. dzimšanas dienai veltītā skolu jaunatnes radošo darbu konkursā (sk. Daina Tauriņa).

Laura Enija Meirāne (11. klase) - atzinība Rīgas un Rīgas reģiona Gunāra Astras 85. dzimšanas dienai veltītā skolu jaunatnes radošo darbu konkursā (sk. Daina Tauriņa).

Starpnovadu olimpiādes, sacensības un konkursi

Ričards Kristers Knipšis (9. klase) - 1. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja), 1. vieta fizikas olimpiādē (sk. Iveta Beļska), 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Zanda Nelsone), 2. vieta vēstures olimpiādē (sk. Daina Tauriņa).

Artis Vijups (7. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē (sk.Zanda Nelsone, Aiga Priedniece), 1. vieta tiešsaistes konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Zanda Nelsone), 2. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Toms Čudars (12. klase) - 1. pakāpe skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade), 3. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja), atzinība bioloģijas olimpiādē (sk. Dace Bērtule).

Eva Linde (8. klase) - 1. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk. Marta Antoneviča), 1. vieta vācu valodas olimpiādē (sk. Svetlana Bondarenko).

Aleksandra Kasakovska (9. klase) - 1. vieta vēstures olimpiādē (sk. Daina Tauriņa), 2. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Justs Vidzis (2. klase) - 1. vieta tiešsaistes konkursā "Rēķini galvā!", 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Inga Grima).

Alīse Daine (11. klase) - 1. vieta filozofijas olimpiādē (sk. Daina Tauriņa), 3. vieta informātikas olimpiādē (sk. Silvija Zālīte).

Agate Dosberga (5. klase) - 1. vieta atklātajā meiteņu mājturības olimpiādē "Ziema" (sk. Evita Pauriņa), 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Baiba Terēza Petrova).

Viktorija Oļdenburgere (12. klase) - 1. vieta tiešsaistes konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Aiga Priedniece).

Valts Rinalds Zariņš (10. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece).

Daniela Vanceviča (8. klase) - 1. pakāpe skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade).

Lūkass Ulmanis (6. klase) - 1. pakāpe skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade).

Apvienotā komanda (Evija Petrovska, Jēkabs Čudars, Karlīna Brunovska, Artis Vijups, Miks Aksels Apermanis, Ieva Rūtiņa-Rūtenberga) (6. - 8.kl.) - 1. vieta komandu vēstures un sociālo zinību olimpiādē (sk. Annija Bergmane, sk. Daina Tauriņa).

Renārs Štamers (6. klase) - 1. vieta tiešsaistes konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Linda Krastiņa).

Vokālais ansamblis "Atvariņi" (Annija Austruma, Dita Dzene, Alīna Griškāne, Una Nelsone, Terēze Petkeviča, Estere Feldmane, Jūlija Krūmiņa, Madara Matuseviča, Amanda Griškāne, Leo Kristians Spūle, Anna Geižāne, Arta Vagale) (1. - 7.kl.) - 1. pakāpe konkursā "Balsis", izvirzīts uz 2. kārtu. (sk. Aija Pizāne).

Marta Sapronova (3. klase) - 1. pakāpe skatuves runas konkursā (sk. Anda Vaivade).

Karlīna Koršuna (3. klase) - 1. vieta radošajā Lego konkursā "Kad pasaciņa ciemos nāk..." (sk. Ruta Ilgaža).

Everita Roze (2. klase) - 1. vieta vizuālās mākslas olimpiādē (sk. Gunta Lagzdiņa).

Lana Žanete Graudiņa (1. klase) - 1. vieta vizuālās mākslas olimpiādē (sk. Gunta Lagzdiņa).

Liene Butāne (12. klase) - 2. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja), 3. vieta politikas un tiesību olimpiādē (sk. Daina Tauriņa), atzinība bioloģijas olimpiādē (sk. Dace Bērtule), atzinība vēstures olimpiādē (sk. Daina Tauriņa).

Niks Stafeckis (10. klase) - 2. vieta tiešsaistes konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Aiga Priedniece), 3. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Inese Meļehova (11. klase) - 2. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk. Sanita Ceirule).

Maija Marija Ozola (8. klase) - 2. vieta atklātajā meiteņu mājturības olimpiādē "Ziema" (sk. Evita Pauriņa).

Vineta Bojāre (7. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Zanda Nelsone).

Jēkabs Čudars (6. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Linda Krastiņa, Aiga Priedniece).

Tomass Kontrims (6. klase) - 2. vieta tiešsaistes konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Linda Krastiņa).

Ervīns Karavackis (5. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Baiba Terēza Petrova).

Žanete Zaharova (3. klase) - 2. vieta latviešu valodas olimpiādē (sk. Diāna Penka).

Ketrīna Novicka (1. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Nadežda Pavlova).

Laura Mickāne (1. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Nadežda Pavlova).

Evrika Petrova (1. klase) - 3. vieta latviešu valodas olimpiādē, 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Inita Zalaka).

Vladislavs Sarkans (12. klase) - 3. vieta vācu valodas olimpiādē (sk. Svetlana Bondarenko).

Sabīne Beļska (11. klase) - 3. vieta filozofijas olimpiādē (sk. Daina Tauriņa).

Vladislavs Perkaņuks (11. klase) - 3. vieta tiešsaistes konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Aiga Priedniece).

Andis Kozlovskis (9. klase) - 3. vieta ķīmijas olimpiādē (sk. Solvita Bendrāte).

Laura Mišela Ilsjāne (8. klase) - 3. vieta vācu valodas olimpiādē (sk. Svetlana Bondarenko).

Evija Petrovska (6. klase) - 3. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk. Laima Pamiljane).

Frīda Binduka (5. klase) - 3. vieta vizuālās mākslas konkursā "Burts, Iniciālis, Monogramma" (sk. Laura Krūmiņa).

Krists Vidzis (5. klase) - 3. vieta tiešsaistes konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Baiba Terēza Petrova).

Alise Orinska (3. klase) - 3. vieta angļu valodas konkursā "CAN I DO IT" (sk. Indra Frišfelde).

Roberts Cinītis (2. klase) - 3. vieta radošajā Lego konkursā "Kad pasaciņa ciemos nāk..." (sk. Ruta Ilgaža).

Kristiāns Francis Cagulis (7. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece), atzinība ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Patrīcija Anspoka (11. klase) - atzinība angļu valodas olimpiādē (sk. Ulrika Veismane).

Edgars Eduards Hoveckis (10. klase) - atzinība informātikas olimpiādē (sk. Aelita Mūrniece).

Heilija Marta Grauduma (9. klase) - atzinība atklātajā meiteņu mājturības olimpiādē "Ziema" (sk. Evita Pauriņa).

Rasma Sandra Knipše (7. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece).

Irbe Strūģe (6. klase) - atzinība latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk. Anita Voras).

Elīza Ance Zelča (6. klase) - atzinība atklātajā meiteņu mājturības olimpiādē "Ziema" (sk. Evita Pauriņa).

Reinis Krauja (5. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Baiba Terēza Petrova).

Gints Tamulis (5. klase) - atzinība angļu valodas konkursā "CAN I DO IT" (sk. Ulrika Veismane).

Mārtiņš Sjomkāns (4. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Dace Kontrimiene).

Adriāna Ļebedeva (4. klase) - atzinība angļu valodas konkursā "CAN I DO IT" (sk. Asnāte Strīķe).

Uvis Gūtmanis (3. klase) - atzinība vizuālās mākslas olimpiādē (sk. Gunta Lagzdiņa).

Una Nelsone (2. klase) - atzinība vizuālās mākslas olimpiādē (sk. Gunta Lagzdiņa).

Ieva Logina (1. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Agita Grigorjeva).

2003./2004.g. dz. zēnu komanda (Mārtiņš Zuments, Patriks Lipskis, Artūrs Šāblis, Frederiks Jēgeris, Pēteris Pinnis, Renārs Štamers, Lūkass Ulmanis, Ritvars Vaivods, Ralfs Bebrišs, Artis Brokāns) - 1. vieta basketbola sacensībās (sk. Valdis Razumovskis).

2005./2006.g. dz. zēnu komanda (Krišjānis Āboltiņš, Kristiāns Armanovs, Adrians Lūsis, Kristiāns Pastors, Emīls Gelašs, Toms Dobriks, Reinis Krauja, Jānis Kuzmans, Aleksis Narkēvičs) - 1. vieta basketbola sacensībās (sk. Valdis Razumovskis).

9.b klases komanda (Nikola Žilde, Edvards Bondars, Edvards Dombrovskis, Niks Dreimanis) - 3. vieta Ķekavas novada erudīcijas konkursā - spēlē "Mēs - strēlnieku mazbērni" (sk. Inga Vītuma-Brūvere).

Starpnovadu vieglatlētikas sacensības

Gregors Matīss (11. kl.) - 1. vieta tāllēkšanā un lodes grūšanā, 3. vieta 110 m barjerskrējienā (sk. Valda Kublicka).

Roberts Bleidels (4. kl.) - 1. vieta 60 m barjerskrējienā un 300 m skrējienā, 3. vieta 60 m skrējienā (sk. Austris Šaicans).

Digna Maldere (10. kl.) - 1. vieta tāllēkšanā, 2. vieta šķēpa mešanā un lodes grūšanā (sk. Valda Kublicka).

Anete Makarova (9. kl.) - 1. vieta tāllēkšanā, 2. vieta 100 m skrējienā, 3. vieta 100 m barjerskrējienā (sk. Madara Miķelsone).

Zane Freimane (8. kl.) - 1.vieta augstlēkšanā, 2. vieta tāllēkšanā, 3. vieta lodes grūšanā (sk. Valda Kublicka).

Ričards Jānis Liepiņš (4. kl.) - 1. vieta bumbiņas mešanā, 2. vieta 60 m skrējienā, 3. vieta tāllēkšanā (sk. Madara Miķelsone).

Signe Vilhovika (10. kl.) - 1. vieta šķēpa mešanā un lodes grūšanā (sk. Valda Kublicka).

Endijs Lagzdiņš (8. kl.) - 1. vieta 110 m barjerskrējienā un 400 m skrējienā (sk. Madara Miķelsone).

Tomass Kontrims (6. kl.) - 1. vieta lodes grūšanā un 800 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Krišjānis Āboltiņš (5. kl.) - 1. vieta 60 m skrējienā un tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Sandra Peļņika (10. kl.) - 1. vieta 400 m skrējienā, 2. vieta 100 m barjerskrējienā (sk. Valda Kublicka).

Matīss Čudars (9. kl.) - 1.vieta šķēpa mešanā, 2. vieta augstlēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Enija Zaharevska (4. kl.) - 1. vieta 600 m skrējienā, 2. vieta 300 m skrējienā (sk. Austris Šaicans).

Edvards Krasnais (3. kl.) - 1. vieta 60 m skrējienā, 2. vieta 300 m skrējienā (sk. Austris Šaicans).

Mārtiņš Rencis (11. kl.) - 1. vieta 1500 m skrējienā, 3. vieta šķēpa mešanā (sk. Valda Kublicka).

Markuss Ozols (7. kl.) - 1. vieta vieglatlētikas „4 – cīņā” kopvērtējumā individuāli (sk. Valda Kublicka).

Katrīna Kozloviča (5. kl.) - 1. vieta lodes grūšanā (sk. Madara Miķelsone).

Aleksis Narkēvičs (5. kl.) - 1. vieta 300 m skrējienā (sk. Madara Miķelsone).

Komanda (Violeta Garanča, Helēna Orlovska, Katrīna Zaķe, Elizabete Putniņa, Digna Maldere, Sandra Peļņika, Signe Vilhovika) (10. - 12.kl.) - 1. vieta sacensībās vieglatlētikā "Vidusskolu kauss" jaunietēm (sk. Valda Kublicka).

Komanda (Vladislavs Sarkans, Toms Čudars, Arvīds Žanis Orlovskis, Georgs Matīss, Mārtiņš Rencis, Arvils Andersons, Svens Karašovs) (10. - 12.kl.) - 1. vieta sacensībās vieglatlētikā "Vidusskolu kauss" jauniešiem (sk. Valda Kublicka).

Jauniešu komanda (Violeta Garanča, Helēna Orlovska, Elizabete Putniņa, Digna Maldere) (10. - 12.kl.) - 1. vieta 4 x 100 m stafetes skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Komanda (Kristiāna Poļakova, Dana Krūmiņa, Ieva Rence, Samanta Vilka, Kristīna Grankina, Anete Makarova, Zane Freimane) (8. - 9.kl.) - 1. vieta sacensībās vieglatlētikā "Jauno vieglatlētu kauss" (sk. Valda Kublicka, Madara Miķelsone).

Komanda (Matīss Čudars, Edvards Dombrovskis, Niks Dreimanis, Sandis Dzenītis, Dmitrijs Mališevs, Sandris Vaitkevičs, Endijs Lagzdiņš) (8. - 9.kl.) - 1. vieta sacensībās vieglatlētikā "Jauno vieglatlētu kauss" (sk. Valda Kublicka, Madara Miķelsone).

Meiteņu komanda (Kristīna Grankina, Anete Makarova, Ieva Rence, Zane Freimane) (8. - 9. kl.) - 1. vieta 4 x 100 m stafetes skrējienā (sk. Madara Miķelsone, Valda Kublicka).

Meiteņu komanda (Linda Purina, Nikola Barone, Rasma Sandra Knipše, Aija Krodziniece, Annija Stepiņa, Elīza Ance Zelča) (6. - 7.kl.) - 1. vieta vieglatlētikas "4-cīņas" kopvērtējumā (sk. Valda Kublicka).

Zēnu komanda (Markuss Ozols, Artūrs Šubrauskis, Maikls Petrovs, Kristaps Salmanis, Eduards Doroņins, Mārtiņš Rihards Zuments) (6. - 7.kl.) - 1. vieta vieglatlētikas "4-cīņas" kopvērtējumā (sk. Valda Kublicka).

Zēnu komanda (Kristiāns Armanovs, Kristiāns Artis Pastors, Ričards Pinkulis, Krišjānis Āboltiņš) (5. kl.) - 1. vieta 4 x 100 m stafetes skrējienā (sk. Madara Miķelsone, Valda Kublicka).

Zēnu komanda (Roberts Bleidels, Kristiāns Ligeris, Mārtiņš Zaķis, Ričards Jānis Liepiņš) (4. kl.) - 1. vieta 4 x 100 m stafetes skrējienā (sk. Madara Miķelsone, Austris Šaicans).

Elizabete Putniņa (10. kl.) - 2. vieta 100 m un 400 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Sandis Dzenītis (9. kl.) - 2. vieta 100 m skrējienā un tāllēkšanā (sk. Madara Miķelsone).

Leo Kristians Spūle (5. kl.) - 2. vieta 60 m barjerskrējienā un 300 m skrējienā (sk. Madara Miķelsone).

Dmitrijs Mališevs (9. kl.) - 2. vieta 1500 m skrējienā, 3. vieta 100 m skrējienā (sk. Madara Miķelsone).

Mārtiņš Zaķis (4. kl.) - 2. vieta 60 m barjerskrējienā, 3. vieta 60 m skrējienā (sk. Madara Miķelsone).

Violeta Garanča (12. kl.) - 2. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Vladislavs Sarkans (12. kl.) - 2. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Toms Čudars (12. kl.) - 2. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Kristiāna Poļakova (9. kl.) - 2. vieta lodes grūšanā (sk. Madara Miķelsone).

Samanta Vilka (9. kl.) - 2. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Niks Dreimanis (9. kl.) - 2. vieta 800 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Evelīna Mažoriņa (5. kl.) - 2. vieta augstlēkšanā (sk. Madara Miķelsone).

Nora Krūmiņa (5. kl.) - 2. vieta šķēpa mešanā (sk. Madara Miķelsone).

Ričards Pinkulis (5. kl.) - 2. vieta lodes grūšanā (sk. Valda Kublicka).

Kristiāns Strautnieks (5. kl.) - 2. vieta 800 m skrējienā (sk. Madara Miķelsone).

Zane Gedjuna (4. kl.) - 2. vieta tāllēkšanā (sk. Madara Miķelsone).

Kristiāns Ligeris (4. kl.) - 2. vieta tāllēkšanā (sk. Madara Miķelsone).

Alise Evelīna Toča (4. kl.) - 2. vieta 600 m skrējienā (sk. Madara Miķelsone).

Ēriks Anspaks (3. kl.) - 2. vieta 600 m skrējienā (sk. Austris Šaicans).

Jauniešu komanda (Toms Čudars, Arvīds Žanis Orlovskis, Mārtiņš Rencis, Gregors Matīss) (11. - 12.kl.) - 2. vieta 4 x 100 m stafetes skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Zēnu komanda (Sandris Vaitkevičs, Dmitrijs Mališevs, Edvards Dombrovskis, Sandis Dzenītis) (9.kl.) - 2. vieta 4 x 100 m stafetes skrējienā (sk. Madara Miķelsone, Valda Kublicka).

Meiteņu komanda (Enija Zaharevska, Alise Evelīna Toča, Zane Gedjuna, Marta Aurēlija Auguste) (9.kl.) - 2. vieta 4 x 100 m stafetes skrējienā (sk. Madara Miķelsone, Austris Šaicans).

Annija Stepiņa (6. kl.) - 3. vieta vieglatlētikas „4 – cīņā” kopvērtējumā individuāli (sk. Valda Kublicka).

Helēna Orlovska (11. kl.) - 3. vieta 100 m skrējienā un lodes grūšanā (sk. Valda Kublicka).

Katrīna Zaķe (11. kl.) - 3. vieta 800 m skrējienā un šķēpa mešanā (sk. Valda Kublicka).

Ieva Rence (9. kl.) - 3. vieta 100 m skrējienā un tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Elizabete Stepurova (5. kl.) - 3. vieta 60 m barjerskrējienā un lodes grūšanā (sk. Madara Miķelsone).

Estere Kļaviņa (3. kl.) - 3. vieta tāllēkšanā un 300 m skrējienā (sk. Austris Šaicans).

Arvīds Žanis Orlovskis (11. kl.) - 3. vieta 100 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Arvils Andersons (10. kl.) - 3. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Sandris Vaitkevičs (9. kl.) - 3. vieta lodes grūšanā (sk. Valda Kublicka).

Dana Krūmiņa (9. kl.) - 3. vieta 1500 m skrējienā (sk. Madara Miķelsone).

Krists Vidzis (5. kl.) - 3. vieta 60 m barjerskrējienā (sk. Valda Kublicka).

Daniels Lazdiņš (5. kl.) - 3. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Matīss Strautnieks (5. kl.) - 3. vieta lodes grūšanā (sk. Madara Miķelsone).

Eva Evelīna Kļaviņa (5. kl.) - 3. vieta 800 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Kristiāns Strautnieks (5. kl.) - 3. vieta 800 m skrējienā (sk. Madara Miķelsone).

Evelīna Augustauska (4. kl.) - 3. vieta augstlēkšanā (sk. Madara Miķelsone).

Ivo Rakstiņš (4. kl.) - 3. vieta bumbiņas mešanā (sk. Austris Šaicans).

Ričards Kokins (2. kl.) - 3. vieta 600 m skrējienā (sk. Austris Šaicans).

Meiteņu komanda (Elizabete Stepurova, Katrīna Kozloviča, Agate Dosberga, Ieva Gabrane) (5.kl.) - 3. vieta 4 x 100 m stafetes skrējienā (sk. Madara Miķelsone, Valda Kublicka).