Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
izglītības programmas
vērtēšanas kārtība
konsultāciju grafiks
datorika
dabaszinātnes
atbalsta komanda
karjeras izglītība

Noderīgas saites


Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Salaspils 1. vidusskolā

1. Dokuments nosaka izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību Salaspils 1. vidusskolā.

2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma:

2.1. Izglītojamo mācību sasniegumus aprakstoši ikdienas darbā vērtē, izmantojot apzīmējumus: "X" (60 - 100%), "/" (33 - 59%), "-"(0 - 32%).

2.2. Izglītojamo mācību sasniegumus aprakstoši semestrī un gadā vērtē, izmantojot apzīmējumus: "Jā" (60 - 100%), "Daļēji" (33 - 59%), "Vēl jāmācās" (0 - 32%).

2.3. Izglītojamo mācību sasniegumus mācību priekšmetā izsaka 10 ballu skalā: 10 - "izcili" (95 - 100 %); 9 - "teicami" (85 - 94 %); 8 - "ļoti labi" (77 - 84 %); 7 - "labi" (69 - 76 %); 6 - "gandrīz labi" (60 - 68 %); 5 - "viduvēji" (48 - 59 %); 4 - "gandrīz viduvēji" (33 - 47 %); 3 - "vāji" (22 - 32 %); 2 - "ļoti vāji" (11 - 21 %); 1 - "ļoti, ļoti vāji" (0 - 10 %) atbilstoši punktu sadalījuma tabulai (pielikumā).

2.4. Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 ballu skalai, pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar "ieskaitīts" vai "neieskaitīts":

2.4.1. Vērtējumu “ieskaitīts/ neieskaitīts” ieteicams lietot kārtējās ikdienišķās un diagnosticējoša rakstura pārbaudēs (ikdienas darbā un mājas darbos), kur tiek kontrolēts skolēnu zināšanu iegaumēšanas un lietošanas līmenis (lai izzinātu, vai skolēni ir sapratuši, apguvuši mācību saturu).

2.4.2. Vērtējums “ieskaitīts/ neieskaitīts” tiek ņemts vērā, nosakot skolēna semestra vērtējumu, un tas var ietekmēt vērtējumu vienas balles robežās.

2.4.3. Izglītojamo ikdienas mājas darbi tiek vērtēti ar “ieskaitīts/neieskaitīts”. Par lielāka apjoma tematiskiem mājas darbiem skolotājs var izlikt vērtējumu 10 ballu skalā.

2.4.4. Ja izglītojamais nav iesniedzis mājas darbu, klases žurnāla mājas darba lapā tiek izdarīts ieraksts „nv”.

2.5. Mācību sasniegumu vērtēšana 1.- 3. klasēs:

2.5.1. 1.klasē vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos;

2.5.2. 2. klasē latviešu valodā un matemātikā un 3. klasē latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā vērtē 10 ballu skalā, bet pārējos priekšmetos aprakstoši.

2.6. Mācību sasniegumus 4. - 12. klasēs vērtē 10 ballu skalā visos mācību priekšmetos.

3. Valsts pārbaudes darbi tiek organizēti Ministru kabineta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Ar skolas pedagoģiskās padomes ieteikumu direktoram ir tiesības noteikt ne vairāk kā divus mācību gada noslēguma pārbaudes darbus 5., 7. un 8. klasē, 10. un 11. klasē, ar rīkojumu ne vēlāk kā līdz 1. semestra beigām nosakot tos mācību priekšmetus, kuros organizējami mācību gada noslēguma pārbaudes darbi.

5. Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi skolēni saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu. Ja izglītojamais nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem vai arī vairāk kā vienā no tiem ieguvis vērtējumu, kas atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm, viņam tiek izsniegta liecība.

6. Par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi skolēni saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību un sekmju izrakstu. Ja skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem vai arī ieguvis vērtējumu, kas atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm, viņam tiek izsniegta liecība.

7. Vērtēšanas pamatprincipi.

7.1. Prasību atklātības un skaidrības princips;
7.2. Pozitīvo sasniegumu summēšanas princips;
7.3. Vērtējuma atbilstības princips;
7.4. Vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības princips;
7.5. Vērtējuma obligātuma princips.
7.6. Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, nosakot minimālo vērtējumu skaitu 5. - 12. klasēs un 2. - 4. klasēs priekšmetos, kuros vērtē 10 ballu skalā:

7.6.1. Minimālais vērtējumu skaits:

Stundu skaits nedēļā

1

2

3 - 4

5 - 6

Vērtējumu skaits semestrī (t.sk. pārbaudes darbi)

3

4

5 - 6

6 - 7

Pārbaudes darbu skaits semestrī

2

2

3 - 4

5 - 6

7.6.2. (dzēsts 1.09.2017.)

7.6.3. Pirms pārbaudes darba veikšanas pedagoga pienākums ir iepazīstināt skolēnus ar pārbaudes darba vērtēšanas kritērijiem, darbu labošanas ilgumu.

7.6.4. Rakstisko pārbaudes darbu skolēns izpilda ar zilas vai melnas tintes pildspalvu, zīmuli var lietot tikai zīmējumos. Pārbaudes darbā nedrīkst izmantot korektoru. Ja izglītojamais izmanto neatļautus palīglīdzekļus, tad skolotājs vērtē darbu kopš brīža, kad skolēns sāk pildīt pārbaudes darbu bez palīglīdzekļu izmantošanas.

7.6.5. Pārbaudes darbu norises laikus skolotājs saskaņo semestra sākumā vai semestra laikā, bet ne vēlāk kā nedēļu pirms pārbaudes darba norises, atzīmējot to pārbaudes darbu grafikā un paziņojot izglītojamiem.

7.6.6. 1. - 7. klasēs netiek plānots vairāk par 1 tematisko pārbaudes darbu vienā dienā, 8. - 12. klasēs var tikt plānoti 2 tematiskie darbi vienā dienā.

7.6.7. Ja izglītojamais nav veicis pārbaudes darbu noteiktajā termiņā, viņam tiek dota iespēja veikt šo darbu 2 nedēļu laikā kopš notikušā pārbaudes darba. Attaisnojošu kavējumu gadījumā izglītojamajam ir tiesības veikt pārbaudes darbu divu nedēļu laikā kopš ierašanās skolā, bet ne vēlāk kā līdz semestra beigām.

7.6.8. Izglītojamajam ir tiesības uzlabot nepietiekamo vērtējumu divu nedēļu laikā pēc pārbaudes darbā iegūtā vērtējuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz semestra beigām. Skolēniem, kuriem nozīmēti atbalsta pasākumi, skolotāji var norādīt ilgāku laiku vērtējuma uzlabošanai.

7.6.9. Ja izglītojamais darbu neattaisnotu iemeslu dēļ nav iesniedzis noteiktajā termiņā, skolotājam ir tiesības samazināt darbā iegūto vērtējumu.

7.6.10. Skolotājs pārbaudes darbu novērtē un vērtējumu izliek žurnālā 7 darba dienu laikā kopš tā iesniegšanas brīža.

7.7. Izglītojamajam nepieciešams iegūt vērtējumu visos izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos, izņemot tos mācību priekšmetus un pārbaudes darbus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.8. Ierakstu "n/v" izglītojamajam semestrī izdara, ja viņš ir izbraucis no valsts uz laiku ne ilgāku par gadu (atbilstoši MK normatīvajiem aktiem) vai neapmeklē skolu.

7.9. Izglītojamajam tiek veikts ieraksts „n/v” gadā, ja abos semestros ir ieraksts "n/v".

7.10. Izglītojamā semestra vērtējums mācību priekšmetos tiek izlikts, ņemot vērā visus semestrī saņemtos vērtējumus.

7.11. Ja izglītojamais apmeklē ārpusskolas vai ārpusklases nodarbības kādā no mācību priekšmetiem vai citādi izrāda interesi par to (uzstājas ar referātiem, veic pētniecisko darbu, gatavo materiālu apkopojumu no dažāda veida literatūras, piedalās konkursos, olimpiādēs un sacensībās), viņa semestra vai gada vērtējumu var paaugstināt pēc skolotāja ieskatiem.

7.12. Pēcpārbaudījumus un papildu mācību pasākumus (konsultācijas) izglītojamajam nosaka atbilstoši MK noteiktajai kārtībai.

7.13. 10.- 12. klasēs izglītojamie izstrādā zinātniski pētniecisko darbu kādā no mācību priekšmetiem. Darbs tiek vērtēts 10 ballu skalā. Darbu izstrādi koordinē un darbus vērtē priekšmetu skolotāji. Iegūtais vērtējums tiek ierakstīts klases žurnālā, izglītojamā liecībā, kopsavilkuma žurnālā un sekmju izrakstā.

7.14. Izglītojamie piedalās skolas organizētajās projektu dienā. Projektu dienu darba gaita tiek ierakstīta klases žurnālā lapā “Alternatīvās mācību darba formas”. Ja izglītojamais nav piedalījies projektu dienā, liecībā tiek izdarīts ieraksts "Nepiedalījās projektu darbā".

7.15. Vērtējumu mācību priekšmetā gadā izliek MK normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.16. Ja radušās nesaskaņas par izglītojamā vērtējumu mācību priekšmetā gadā, pēc motivēta vecāku rakstiska pieprasījuma (ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā pēc izglītojamā vērtējuma mācību priekšmetā gadā rakstiskas izziņošanas), priekšmeta skolotājs sniedz pamatojumu.

7.17. Skolotāju un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu pilnveidē nodrošina šādas saziņas formas:

7.17.1. Skolēna dienasgrāmata

7.17.2. Pārbaudes darbi

7.17.3. Sekmju lapas

7.17.4. Darbu mapes

7.17.5. Vecāku sapulces

7.17.6. Individuālas konsultācijas

7.17.7. e-klase.

8. Skolēnu apbalvošana katra semestra noslēgumā notiek sekojoši:

8.1. 2. - 3. klašu skolēni saņem atzinības rakstu par augstiem sasniegumiem mācību darbā, ja visi semestra vērtējumi ir ne zemāki par 8 ballēm, kā arī mācību priekšmetos, kuros vērtē aprakstoši, visas prasmes ir pilnībā apgūtas;

8.2. 4. - 12. klašu skolēni saņem:

8.2.1. Goda rakstu par izciliem mācību sasniegumiem, ja visi semestra vērtējumi ir ne zemāki par 9 ballēm,

8.2.2. 1. pakāpes atzinības rakstu, ja visi semestra vērtējumi ir no 8 līdz 10 ballēm,

8.2.3. 2. pakāpes atzinības rakstu, ja visi semestra vērtējumi ir no 7 līdz 10 ballēm;

8.3. 7. - 12. klašu skolēni saņem atzinības rakstu par sasniegumiem mācību darbā, ja to vidējais vērtējums semestrī ir vismaz 8 balles un nav neviena vērtējuma zemāka par 6 ballēm.

9. Noslēguma jautājumi

9.1. Vērtēšanas kārtība ir apspriesta metodiskās padomes sēdē un apstiprināta ar direktora rīkojumu, tā ir saistoša visiem Salaspils 1. vidusskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem un izglītojamajiem.

9.2. Grozījumi vērtēšanas kārtībā tiek izdarīti ar direktora rīkojumu, balstoties uz metodiskās padomes sēdē izteiktajiem ieteikumiem.