Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
vēsture
skolas nolikums
attīstības plāns
pašnovērtējuma ziņojums
pasākumi bildēs
jaunākie
2016./17.m.g. notikumi
2015./16.m.g. notikumi
2014./15.m.g. notikumi
2013./14.m.g. notikumi
2012./13.m.g. notikumi
2011./12.m.g. notikumi
2010./11.m.g. notikumi
2009./10.m.g. notikumi
uzņemšanas noteikumi
iekšējās kārtības noteikumi
vecākiem par kavējumiem
bibliotēka
skolas forma
ēdienkarte
atsauksmes


Noderīgas saites


UZŅEMŠANA PAMATIGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ

Uzņemšanas noteikumus 1. klasē nosaka Salaspils novada domes rīkojums

Uzņemšana 1. klasē 2018./19. m.g. Salaspils 1. vidusskolā notiek no 12.03.18. līdz 08.06.18.
Dokumentus pieņem skolas kancelejā no plkst. 8.00 – 16.00.
12., 13., 14. martā dokumentus pieņem līdz plkst. 19.00.

Uzņemšanas noteikumi šeit.
Skolas nolikums.
Iesniegums.
Informācijas lapa.
Ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties sadaļā Par skolu/iekšējās kārtības noteikumi.

Uzņemšanas kārtība, mainot skolu:

 1. Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu Salaspils 1. vidusskolā.
 2. Salaspils 1. vidusskola izsniedz izziņu par uzņemšanu iesniegšanai skolā, kurā skolēns mācās.
 3. Skola, kurā skolēns mācās, ar pasta starpniecību atsūta personas lietu un medicīnas dokumentus Salaspils 1. vidusskolai.
 4. Salaspils 1. vidusskola uzņem skolēnu ar direktora rīkojumu atbilstošā klasē.

Salaspils novada pašvaldības iestādes
Salaspils 1. vidusskolas

NOTEIKUMI PAR SKOLĒNU UZŅEMŠANU UN ATSKAITĪŠANU VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

Vispārīgie jautājumi:

 1. nolikums izstrādāts pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Salaspils 1. vidusskolas nolikumu, Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs”;
 2. dokumentus uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā pieņem direktors vai direktora pilnvarota persona – direktora vietnieks mācību darbā;
 3. skolēna uzņemšanu un atskaitīšanu no vispārējās vidējās izglītības programmas noformē ar direktora rīkojumu.
Uzņemšanas noteikumi:
 1. dokumentus var iesniegt piecu darba dienu laikā pēc 9. klašu mācību gada pēdējās dienas;
 2. papilduzņemšana notiek vienu dienu augustā; datumu nosaka direktors ar rīkojumu līdz 1. jūnijam;
 3. vispārējās vidējās izglītības programmā 10. klasē uzņem skolēnus, kuri ieguvuši pamatizglītību un saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu ar vērtējumiem gadā un valsts pārbaudes darbos no 4 līdz 10 ballēm vai priekšmetā, kurā ir valsts pārbaudes darbs, skolēns gadā ir saņēmis nepietiekamu vērtējumu, bet valsts pārbaudes darbā skolēns ieguvis vismaz 5 balles.
 4. skola, uzņemot skolēnus 10. klasē vispārējās vidējās izglītības programmā, ir tiesīga rīkot iestājpārbaudījumus atbilstoši valsts pamatizglītības standartam:
  4.1.iestājpārbaudījumus nosaka pedagoģiskā padome ne vairāk kā divos priekšmetos;
  4.2.ar direktora rīkojumu tiek izveidota iestājpārbaudījumu komisija, kura sagatavo eksāmena/u saturu un nosaka vērtēšanas principus un kārtību;
  4.3.ar direktora rīkojumu izsludina pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem un izziņo to norises un vērtēšanas kārtību;
 5. vispārējās vidējās izglītības programmā 11. un 12. klasē uzņem skolēnus, kuri ir saņēmuši liecību par 10. vai 11. klasi un vērtējumi gadā ir no 4 – 10 ballēm;
 6. lai pieteiktos mācībām vispārējās vidējās izglītības programmā, vecāki/aizbildņi vai skolēns (vecāks par 16 gadiem) iesniedz direktoram adresētu iesniegumu (skolas sagatavotu veidlapu), kurā norāda:
  6.1.skolēna vārdu (-us), uzvārdu un personas kodu;
  6.2.skolēna deklarēto dzīvesvietu mācību laikā;
  6.3.izvēlēto izglītības programmu;
 7. iesniegumam pievieno:
  7.1.iepriekš iegūtās izglītības dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu;
  7.2.skolēna pases vai dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu, uzrādot oriģinālu;
  7.3.bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa).
Vecāku/aizbildņu un skolēnu iepazīstināšana ar normatīvajiem aktiem:
 1. pieņemot iesniegumu par skolēna uzņemšanu skolā, direktors vai viņa pilnvarota persona iepazīstina vecākus/aizbildņus un skolēnu ar skolas:
  1.1.reģistrācijas apliecību;
  1.2.akreditācijas lapu;
  1.3.nolikumu;
  1.4.iekšējās kārtības noteikumiem;
  1.5.licencēto izglītības programmu;
  1.6.izglītības programmas akreditācijas lapu;
  1.7.citiem skolas normatīvajiem aktiem;
 2. vecāki/ aizbildņi un skolēns ar parakstu apliecina, ka iepazinušies ar šiem dokumentiem.
Atskaitīšanas noteikumi:
 1. skolēnu var atskaitīt no vispārējās vidējās izglītības programmas:
  1.1.ja saņemts vecāku/aizbildņu vai skolēna (vecāks par 16 gadiem) iesniegums;
  1.2.pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu:
  1.2.1.ja skolēnam semestrī vai gadā nav vērtējuma (vērtējums semestrī ir “nv”) kādā priekšmetā;
  1.2.2.ja skolēnam semestrī ir vairāk par diviem vērtējumiem zem 4 ballēm, t.sk., vērtējums “ni”;
  1.2.3.ja skolēnam gadā ir vairāk par diviem vērtējumiem zem 4 ballēm, t.sk., vērtējums “ni”;
  1.2.4. ja skolēns neievēro skolas nolikumu;
  1.2.5. ja skolēns ir atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus;
 2. ierosināt pedagoģiskajai padomei atskaitīt skolēnu no vispārējās vidējās izglītības programmas var pedagogi, skolēnu, skolas darbinieki, citu skolēnu vecāki.
Noslēguma jautājumi:
 1. šis nolikums stājas spēkā, kad tas ir apstiprināts ar direktora rīkojumu;
 2. grozījumus nolikumā vai izstrādāt jaunu nolikumu var pēc skolēnu, pedagogu, vecāku ierosinājuma;
 3. direktors konsultējas ar ieinteresētajām pusēm – skolēnu padomi, pedagoģisko padomi, vecāku padomi;
 4. grozījumus nolikumā apstiprina ar direktora rīkojumu;
 5. ar nolikumu, tā grozījumiem skolēnus iepazīstina klases audzinātājs katra mācību gada sākumā – septembrī, klases audzinātājs izdara ierakstu klases žurnālā un skolēni ar parakstu apliecina iepazīšanos ar šo nolikumu.
Apstiprināti ar skolas direktora 2005.gada 30.decembra rīkojumu Nr.960