Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
vēsture
skolas nolikums
attīstības plāns
pašnovērtējuma ziņojums
pasākumi bildēs
jaunākie
2017./18.m.g. notikumi
2016./17.m.g. notikumi
2015./16.m.g. notikumi
2014./15.m.g. notikumi
2013./14.m.g. notikumi
2012./13.m.g. notikumi
2011./12.m.g. notikumi
2010./11.m.g. notikumi
2009./10.m.g. notikumi
uzņemšanas noteikumi
iekšējās kārtības noteikumi
vecākiem par kavējumiem
bibliotēka
skolas forma
ēdienkarte
atsauksmes


Noderīgas saites


UZŅEMŠANA PAMATIGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ

Uzņemšanas noteikumus 1. klasē nosaka Salaspils novada domes rīkojums

Uzņemšana 1. klasē 2019./20. m.g. Salaspils 1. vidusskolā notiek no 11.03.19. līdz 07.06.19.
Dokumentus pieņem skolas kancelejā Ceru ielā 1 darba dienās no plkst. 8.00 – 16.00.
11., 12., 13. martā dokumentus pieņem līdz plkst. 19.00 Ceru ielā 1 (skolas jaunā korpusa 4. stāvā).

Uzņemšanas noteikumi šeit.
Informācijas lapa.
Skolas nolikums.
Iesniegums.
Ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties sadaļā Par skolu/iekšējās kārtības noteikumi.

Uzņemšanas kārtība, mainot skolu:

 1. Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu Salaspils 1. vidusskolā.
 2. Salaspils 1. vidusskola izsniedz izziņu par uzņemšanu iesniegšanai skolā, kurā skolēns mācās.
 3. Skola, kurā skolēns mācās, ar pasta starpniecību atsūta personas lietu un medicīnas dokumentus Salaspils 1. vidusskolai.
 4. Salaspils 1. vidusskola uzņem skolēnu ar direktora rīkojumu atbilstošā klasē.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Salaspilī
NOTEIKUMI PAR IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANU VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

Vispārējās izglītības likumu, Salaspils 1. vidusskolas nolikumu, Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi"

I Vispārīgie jautājumi

 1. Dokumentus uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā pieņem direktors vai direktora pilnvarota persona – direktora vietnieks mācību darbā.

  II Uzņemšanas noteikumi

 2. Izglītojamiem, kuri pretendē uzņemšanai 10., 11. vai 12. klasē tiek piedāvātas sekojošas izglītības programmas:
  2.1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
  2.2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011).
 3. Vispārējās vidējās izglītības programmās izglītojamos uzņem konkursa kārtībā.
 4. Uz iestāšanos 10., 11. vai 12. klasē var pretendēt izglītojamie, kuriem:
  4.1. iepriekšējās izglītības pakāpes (klases) visi gada un eksāmenu vērtējumi ir vismaz 4 balles;
  4.2. iepriekšējā izglītības pakāpē (klasē) gadā saņemtais vidējais vērtējums ir ne zemāks par 6 ballēm.
 5. Izglītojamie, kuriem vidējais vērtējums ir zemāks par 6 ballēm, bet vismaz 5 balles var pretendēt uz iestāšanos vispārējās vidējās izglītības programmā, ja:
  5.1. Atbilstošajā izglītības programmā ir brīva vieta,
  5.2. Izglītojamais iesniedz direktoram adresētu rakstisku lūgumu ar pamatojumu par nepieciešamību iegūt vispārējo vidējo izglītību;
  5.3. Izglītojamais slēdz vienošanos ar direktoru, ka apņemas mācīties tā, lai 1. semestra noslēgumā visi semestra vērtējumi ir augstāki par 4 ballēm un semestra vidējais vērtējums ir vismaz 6 balles. Vienošanās noteikumu neizpildīšanas gadījumā ar Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu izglītojamais var tikt atskaitīts no izglītojamo skaita.
 6. Nepietiekamu vērtējumu, neattaisnotu kavējumu vai regulāru iekšējās kārtības pārkāpumu dēļ izglītojamais var tikt atskaitīts no skolas ar direktora rīkojumu.

  III Dokumentu iesniegšana laiki, stājoties 10. klasē

 7. Dokumentus var iesniegt četru darba dienu laikā pēc 9. klašu mācību gada pēdējās dienas;
 8. Papilduzņemšana notiek vienu dienu augustā;
 9. Dokumentu pieņemšanas laikus nosaka direktors ar rīkojumu un izziņo skolas mājas lapā.

  IV Nepieciešamie dokumenti, stājoties 10., 11. vai 12. klasē

 10. Lai pieteiktos mācībām vispārējās vidējās izglītības programmā, vecāki/aizbildņi vai skolēns (vecāks par 16 gadiem):
  10.1. iesniedz direktoram adresētu iesniegumu (skolas sagatavotu veidlapu);
  10.2. iesniedz iepriekš iegūtās izglītības dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu;
  10.3. iesniedz izglītojamā medicīnisko karti (026/u veidlapa);
  10.4. uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Apstiprināti ar skolas direktores 2018.gada 15. jūnija rīkojumu Nr.56