Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
izglītības programmas
vērtēšanas kārtība
konsultāciju grafiks
attālinātās mācības
datorika
dabaszinātnes
atbalsta komanda
karjeras izglītība

Noderīgas saites


Salaspils 1. vidusskola īsteno šādas izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programma (21011111)
Pamatizglītības programma tiek īstenota deviņu gadu laika Vispārējās izglītības likuma noteiktajā kārtībā. Pamatizglītības programmas īstenošana nodrošina izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm; rada pamatu izglītojamā turpmākai izglītībai; veicina izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību; sekmē izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti.
 • Vispārējās vidējās izglītības programma (310116011)

 • Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (31011011)
Vispārizglītojošais virziens samēro mācību priekšmetu piedāvājumu, līdzsvarojot visas izglītības jomas. Skolēni apgūst obligātos vispārizglītojošos mācību priekšmetus, sociālo zinību un matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību, kultūrizglītības bloka priekšmetus.
 • Vispārējās vidējās izglītības programma, matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (31013011)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Speciālās pamatizglītības programmas izvēle pamatota tikai ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Izglītojamiem, kas apgūst šo speciālo pamatizglītības programmu:
- tiek veidots individuāls plāns, ko veido obligātās mācību stundas un nepieciešamās speciālās korekcijas nodarbības – individuālas nodarbības mācību priekšmetos, kuros ir grūtības mācībās, logopēdijas nodarbības, ārstnieciskā vingrošana;
- skolotājs izvēlas un izmanto atbilstošas metodes un paņēmienus, ņem vērā speciālistu ieteikumus darbā ar konkrēto bērnu, izvērtē mācību satura apjomu;
- pārbaudes darbiem (arī valsts noteiktajiem) paredz ilgāku laiku, papildu skaidrojumu un atgādnes;
- netiek noteikts vairāk par vienu pārbaudes darbu dienā;
- 5.,7. un 8. klasē nenosaka mācību gada nobeiguma pārbaudījumus.

Programmas akreditētas līdz 2024. gada 2. maijam.

Noteikumi par ieskaitīšanu Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmā (21012111) un Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā (21013111) Salaspils 1. vidusskolā 2019./2020.m.g. šeit.
Iesniegums

 • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (21012111)
No 1. klases uzsvars tiek likts uz padziļinātu angļu valodas apguvi. Līdz 9.klasei skolēni mācās trīs svešvalodas.
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111)
Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā uzsvars tiek likts uz padziļinātu matemātikas apguvi. No 1.līdz 9.klasei skolēni apgūst mācību priekšmetu “Datorika”. Datorikas programma

Papildus piedāvā:

 • individuālo darbu grupās pēc stundām sākumskolā;
 • logopēdiskās nodarbības;
 • psihologa konsultācijas;
 • fakultatīvās nodarbības;
 • interešu izglītību.