Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 

jaunākais numurs

Noderīgas saites


Kā un kad tapa avīze?

Doma, ka skolai atkal varētu būt sava avīze radās jau sen, bet pārliecības, ka ideja varētu realizēties, nebija.
Pienāca brīdis, kad doma tika izteikta skaļi un tad vairs atpakaļceļa nebija. Tika pulcināti interesenti un darbs varēja sākties. Pirmais „Loga” numurs iznāca 2006. gada novembrī. Tika nolemts, ka avīze iznāks reizi mēnesī.

2006./2007.m.g. avīzi veidoja: avīzes vārda „Logs” autore Baiba Bučinska, rakstu autori – Ieva Krūmiņa, Nora Pudriķe, Sabīne Dupkeviča, Jekaterina Ļuta, Laura Tuktēna, Aija Kuklina, Viktorija Jaskeviča, Rodika Prohorova, Diāna Tarvida, Anna Kalnāja, Zanda Priedeslaipa, Liene Krūmiņa, Santa Krūmiņa, Santa Norvaišaite, Liene Donika, Pēteris Kloks, Arvīds Pelēcis, Eva Eglīte, Krišs Kupruks. Pie avīzes salikšanas strādāja Arturs Sosins un Aigars Ķūrēns. Avīzes noformējums un rakstu salikšana bija skolotājas Ievas Hermanes pārziņā. Avīze tika iespiesta VSIA Meliorprojekts.

2007./2008.m.g. savu prasmi rakstīšanā sāka Ilona Graznoviča, Evija Lintere, Marta Jermacāne, Liene Tukiša, Sandra Dzene, Sabīne Sarkane, Jana Kolbina, Ingūna Stroža, Māra Jodzeviča, Lelde Jurciņa, Klinta Vilcāne.

  • Par godu skolas 40. gadadienai tika veidots jubilejas izdevums.

2008./09.m.g. Kopš 2008.g. novembra avīze ieguvusi jaunu veidolu. Datorsalikums, makets un iespiešana notiek tipogrāfijā „Rigdava”. Šajā gadā skolotāja Irma Šteinerte veica rakstu korekcijas.

  • Atzīmējot valsts 90. gadadienu, tapa avīzes speciālizdevums "Salaspils 1. vidusskolas projekts ”Latvijai - 90”.
2009./2010. m. g. avīzes autoru pulkam pievienojušies Ance Strade, Madara Jaudzema, Zane Matveja, Marta Anna Ozoliņa, Uva Jurciņa, Ginta Taube. Skolotāja Inga Kacare ir rakstu korektore. Avīze tiek izdota ar Salaspils novada domes un SEB bankas atbalstu. Skolas mājas lapā varam lasīt avīzes "Logs" jaunāko numuru arī elektroniskajā versijā.

2010./11. m. g. beidzot skolas avīze „Logs” pie skolēniem devās jau ar savu 36. numuru. Strādāts radoši, tika rakstīts par dažādām skolas aktivitātēm. Šajā mācību gadā ļoti radoši darbojās 12. klases meitenes Liene Tukiša, Sandra Dzene, Ance Strade, Kristīne Daņiļeviča, Zane Matveja. Roku rakstīšanā iemēģināja arā Armanda Geislere (8.c), Agita Želtkovska (8.b), Janīna Valērija Bahvalova (7.c), Lāsma Goba, Diāna Grīnvalde (11.).

2011./12. m. g. skolas avīzē tiek publicēti Anastasijas Revjakovas (9.b), Evitas Dapševičas (9.b ), Artas Krēsliņas (10.kl.), Lienes Bendrātes (11.), Lauras Bendrātes (8.a ), Sintijas Stūrītes (8.a), Antras Gailes (8.a), Sabīnes Gasanovas (8.a) rakstiņi.

2012./13. m.g. Salaspils 1. vidusskolas 45! Tiek izdots jubilejas numurs, kas veltīts skolas vēsturei, skolotājiem un skolēniem, kuri strādājuši un mācījušies skolā. Dažādus notikumus „Logā” atspoguļo un apraksta Jana Kolbina (12.), kuras „kontā” gulst visgarākie un vienmēr laikā nodotie raksti. Aktīvi rakstīšanā iesaistās un savu redzējumu sniedz Evelīna Avlasina (9.c). Top arī Agneses Lagzdkalnes (9.a) raksti.

2013./14. m.g. Pie lasītājiem ceļo jau 53. „Loga” numurs. Tiek nomainīta arī skolas fotogrāfija, jo skolai ir jauns ārējais veidols. Rakstu saimei pievienojas Rolands Ševčenko (12.), Evita Cirša (11.), Laura Šīraka (8.b), Sandra Dombrovska(10.), Madara Rakšte (9.b), Kārlis Lūsītis (10.). Viņi spēj skolas ikdienu vērst krāsaināku, notikumus atspoguļojot savos rakstos. Avīzei ir arī savi noformētāji, kuri lieliski papildina rakstus ar saviem zīmējumiem – Valters Bukovskis (10.) un Megija Jēkabsone (9.b).

2014./2015.m.g. noslēdzies. Pie lasītājiem aizceļojis “Loga” 70. numurs. Avīzes veidošanā iesaistījās jauni dalībnieki – Paula Riekstiņa, Šarlote Grīnberga, Digna Maldere (8.a), Aleksandra Gorbačenko (5.b), Kārlis Lūsītis (11.). Ar interesi un vienmēr laikā darbus iesūtīja jaunie dalībnieki - Linda Čevere (9.a) un Daniela Vanceviča (6.d). 12. klasi beidz Evita Cirša, kuras “kontā iegūluši” daudzi avīžu raksti. Paldies par padarīto!

Skolotāja Brigita
1. jūnijā devāmies uz augstskolu “Turība”, kur pulcējās skolu avīžu žurnālisti. Darbu vadīja radio žurnālists Lauris Zvejnieks. Attēlā var redzēt pirmā žurnālistu salidojuma dalībniekus un tā organizatorus.

2016./17. m.g. Skolas avīzei “Logs” 10 gadi! Daudz vai maz – spriediet paši! Šogad aktīvi dažādus notikumus skolas dzīvē atspoguļojuši, intervijas veidojuši klāt pienākušie skolēni – Linda Daugule, Nils Eisaks, Endijs Lagzdiņš, Mārtiņš Smirnovs (8.d), Niks Stafeckis(10.), Linda Kravale (12.). Rakstus papildināja Amandas Purenas (8.d.), Kristiānas Poļakovas (9.a) zīmējumi. Paldies Madarai Rakštei (12.) par ilggadējo sadarbību! Paldies par mērķtiecību!

2017./2018. m.g. Oktobrī svinējām skolas 50. dzimšanas dienu. Interešu grupas "Starpbrīdis" aktīvisti sagatavoja jubilejas numuru, kurā varēja lasīt par vēsturiskajiem notikumiem, intervijas ar mūsu skolas bijušajiem skolotājiem. Tāpat aprakstīti bija arī ikdienas notikumi un to atspoguļojums foto. Skolotājas Anitas Voras jauninājums - sleja "Latvijai 100". Šogad īpaši uzcītīgi notikumu aprakstītāji bija Inese Meļehova (12.), Niks Stafeckis (11.), Anete Vircava (11.), Krista Zalaka (11.), Loreta Caunīte (11.), Daniela Vanceviča (9.d), Eva Linde (9.a). Ar saviem zīmējumiem rakstus papildināja Arnita Stirna (8.c). Roku rakstīšanā iemēģināja Inguna Laima Balode (11.), Estere Ozola (11.), Ieva Rence (10.b), Aleksandra Kasakovska (10.b), Madara Andriksone (8.c), Daniela Bondarenko (8.c), Sofija Ņikitina (8.a), Maija Marija Ozola (9.c).

Skolā ciemojas augstskolas "Turība" komunikācijas fakultātes dekāns Andris Pētersons

Žurnālistu salidojumā kopā ar radio žurnālistu Lauri Zvejnieku, TV režisoru un žurnālistu Sandi Semjonovu

2018./2019. m.g. Iznāk avīzes “Logs” 100. numurs. Skolēni aktīvi iesaistījās skolas dzīves atspoguļošanā, piedalījās Latvijas skolu žurnālistikas pulciņu kluba seminārā, kas jau piekto reizi notika biznesa augstskolā “Turība”. Par mūsdienīgu komunikāciju reālajā un virtuālajā vidē stāstīja V. Skolmeisere un J.Domburs. Uzcītīgākie rakstu autori – K. Zalaka, A. Vircava, E. Ozola, I.L. Balode,
N. Stafeckis (12. kl.), K. Nemkovičs (11. b), D. Vanceviča, E. Linde, L.M. Ilsjāne (10.b.), A. Mozžegorova (8.c). Ar interesi un radoši interešu grupas darbā piedalījās - P.M. Alksne (7.d). Tapa arī viņas pirmie rakstiņi.

2019./2020. m.g. Šajā mācību gadā iznākuši četri drukātie avīzes „Logs” numuri. Sakarā ar Covid -19 marta mēnesī uz nelielu brīdi apstājās arī interešu grupas „Starpbrīdis” darbs. Bija jāsaprot, kā rīkoties turpmāk, jo avīze pie lasītāja „nonākt” nevarēja. Tika pieņemts lēmums izdot digitālo versiju. Aprīļa un maija numuri iegūla skolēnu un vecāku e-klases pastos. Skolēni aprakstīja attālināto mācību procesu, tekstu papildināja ar krāsainiem foto. Tika apkopots materiāls par izlaiduma klasēm.
Šogad avīzes „Logs” jaunpienācēji: Sanija Priede (8.b), Ance Bērziņa (8.d), Artjoms Holmanovs (9.b), Krista Ašmanaviča (11.a), skolas notikumus turpināja aprakstīt Paula Marta Alksne (8.d), Sanija Meja Lāčauniece (9.c), Alīna Mozžegorova (9.c), Eva Linde (11.b), Laura Mišela Ilsjāne (11.b), Daniela Vanceviča (11.b), Ieva Rence (12.b), Kristiāns Nemkovičs (12.b).

2020./2021. m.g.Attālinātais mācību gads beidzies! Pie lasītājiem nonāca avīzes 120. numurs.
Interešu grupas „Starpbrīdis” dalībniekiem šis periods nebija viegls.
Attālināti bija jāintervē skolēni, skolotāji. Jāiegūst informācija, kas prasīja vairāk laika, nekā esot skolā.

Skolas avīzes „Logs” žurnālisti savu darbu paveica, un tika izdoti visi iecerētie avīžu numuri. No drukātā formāta atteicāmies, un pie lasītāja nonāca avīzes digitālā versija.

Šajā mācību gadā ļoti aktīvi dalību uzsāka Anete Orinska (11.a), Alise Orinska (7.d). Roku rakstīšanā izmēģināja arī Alīna Šehlova (10. b), Ieva Rūtiņa-Rūtenberga (12.a), Zane Freimane (12.a), Laine Sokolova (12.a), Elīna Biezā (12.a), Kristīne Kušķe (12.a). Ar lielu entuziasmu skolas dzīvi aprakstīja Sanija Priede (9.b), Ance Bērziņa (9.d), Laura Mišela Ilsjāne (12.b), Daniela Vanceviča (12.b). Ar saviem zīmējumiem dalījās Linda Daugule (12.a) un Anna Gulbe (7.d). Šajā gadā avīzē tapa arī jaunas rubrikas: ”Atbalsta personāls”, „Es nāku no...”, arī skolotājas Anitas Voras veidotie atjautības uzdevumi „Sprīdītis meklē 7.-9. klašu gudriniekus”.