Aktualitātes

 
vēsture
skolas nolikums
attīstības plāns
pašnovērtējuma ziņojums
pasākumi bildēs
jaunākie
2017./18.m.g. notikumi
2016./17.m.g. notikumi
2015./16.m.g. notikumi
2014./15.m.g. notikumi
2013./14.m.g. notikumi
2012./13.m.g. notikumi
2011./12.m.g. notikumi
2010./11.m.g. notikumi
2009./10.m.g. notikumi
uzņemšanas noteikumi
iekšējās kārtības noteikumi
vecākiem par kavējumiem
bibliotēka
skolas forma
ēdienkarte
atsauksmes

Noderīgas saites

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

Ēdienkarte no 17. līdz 21. decembrim: 1.-4.klasei, 5.-9.klasei, 10.-12.klasei, launags, Ziemassvētku ēdienkarte.

INFORMĀCIJA SKOLĒNIEM UN VECĀKIEM šajā dokumentā.

Pakalpojuma sniegšanas un neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr. ADM/3-24.2/17/474
Salaspilī, 2017. gada 25. jūlijā

1.Līguma mērķis

1.1 Šī līguma noslēgšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, visiem skolēniem un darbiniekiem pieejamu ēdināšanu Salaspils 1.vidusskolas telpās 2 mācību gadus- 2017./18. un 2018./19. mācību gados saskaņā ar iepirkuma specifikāciju, komplekso pusdienu (1.-4.kl. un 5.-12.kl.) un launaga paraugēdienkarti, papildus pasākumiem, ievērojot Izglītības likuma un citu normatīvo aktu prasības, kas reglamentē izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas jautājumus.

5. Līguma darbība

5.1 Līgums ir spēkā līdz 2018./2019.mācību gada beigām (1.jūlijam).

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 28.01.2015. lēmumu "Par saistošo noteikumu Nr.2/2015 “Salaspils novada pašvaldības 2015.gada budžets” apstiprināšanu", prot. Nr.2, 2.§ , ar 2015.gada. 1.septembri 5.-12.klašu skolēniem tiek nodrošinātas brīvpusdienas.

7. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi

7.12. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt komplekso pusdienu 1.-12.klasēm uzskaiti.

7.13. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums skolu medmāsas iepazīstināt ar visu dokumentāciju par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu (pavadzīmes, atbilstības sertifikāti, produktu izcelsmes dokumenti u.tml.).

7.14. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums Īpašniekam vai Skolas vecāku padomes pārstāvjiem kopā ar medmāsu sniegt nepieciešamo informāciju par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un dokumentāciju (pavadzīmes, atbilstības sertifikāti, produktu izcelsmes dokumenti u.tml.).

Pakalpojuma sniedzējs: SIA ŽAKS-2

Par launagu 1.-4.klasei var maksāt ar bankas starpniecību.

Rekvizīti:
SIA Žaks-2
Reģ.Nr.40103137553
SEB Banka
LV41UNLA0034106683100

Apmaksas nosacījumi ar "bankas starpniecību"

1.variants. Jūsu ērtībām piedāvājam iespēju apmaksāt launagu par nepilnu mēnesi, piemēram, par nedēļu. Šajā gadījumā maksājuma uzdevuma kopiju obligāti jāatnes virtuves kasierim, kurš piefiksēs jūsu maksājumu.
Augstāk minētā dokumenta neuzrādīšanas gadījumā, pakalpojums netiks nodrošināts.

2. variants. Jūsu ērtībām piedāvājam iespēju apmaksāt launagu par pilnu mēnesi. Maksājums ir jāveic līdz tekošā mēneša 25. datumam par nākamo mēnesi, šajā gadījumā maksājuma uzdevuma kopija uz skolas virtuvi nav jānes.
Gadījumā, ja maksājums pilnam mēnesim tiks veikts pēc 25. datuma, tad maksājuma uzdevuma kopija obligāti ir jāatnes uz skolas virtuvi.

Maksājuma uzdevumā obligāti norādīt informāciju atbilstoši līguma Nr.ADM/3-24/13/74 pielikumam Nr.3:
1. Skolas nosaukumu
2. Bērna vārdu un uzvārdu
3. Klasi
4. Periodu, par kuru tiek maksāts (piemēram, launags no 02.09. līdz 30.09. - 21 diena).

Atteikt launagu līdz plkst. 12.00 - tel. 26848812.

Priekšlikumus vai sūdzības droši var sūtīt uz: ofiszaks@inbox.lv, telefons: 67893199