Aktualitātes

 
vēsture
skolas nolikums
attīstības plāns
pašnovērtējuma ziņojums
pasākumi bildēs
jaunākie
2019./20.m.g. notikumi
2018./19.m.g. notikumi
2017./18.m.g. notikumi
2016./17.m.g. notikumi
2015./16.m.g. notikumi
2014./15.m.g. notikumi
2013./14.m.g. notikumi
2012./13.m.g. notikumi
2011./12.m.g. notikumi
2010./11.m.g. notikumi
2009./10.m.g. notikumi
uzņemšanas noteikumi
iekšējās kārtības noteikumi
vecākiem par kavējumiem
bibliotēka
skolas forma
ēdienkarte
atsauksmes

Noderīgas saites

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

Ēdienkarte no 14. līdz 17. decembrim: 1.-4.klasei, launags, Ziemassvētku ēdienkarte.

INFORMĀCIJA SKOLĒNIEM UN VECĀKIEM šajā dokumentā.

Līgums Nr. ADM/3-24.2/19/531
par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
Salaspils 1. vidusskolā un Salaspils 2. vidusskolā
2019. gada 30. augustā

2. Līguma termiņš, izpildes kārtība

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu līdz 2020.gada 31. maijam. Ja pasūtītājam nav pretenziju par Izpildītāja sniegto Pakalpojumu un, ja nav iestājušies Līguma 8. sadaļā minētie nosacījumi, tad līgums var tikt pagarināts uz vēl vienu gadu. Maksimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš – 5 gadi.

7. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi

7.12. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt komplekso pusdienu 1.-12.klasēm uzskaiti.

7.13. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums skolu medmāsas iepazīstināt ar visu dokumentāciju par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu (pavadzīmes, atbilstības sertifikāti, produktu izcelsmes dokumenti u.tml.).

7.14. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums Īpašniekam vai Skolas vecāku padomes pārstāvjiem kopā ar medmāsu sniegt nepieciešamo informāciju par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un dokumentāciju (pavadzīmes, atbilstības sertifikāti, produktu izcelsmes dokumenti u.tml.).

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 28.01.2015. lēmumu "Par saistošo noteikumu Nr.2/2015 “Salaspils novada pašvaldības 2015.gada budžets” apstiprināšanu", prot. Nr.2, 2.§ , ar 2015.gada. 1.septembri 5.-12.klašu skolēniem tiek nodrošinātas brīvpusdienas.

Pakalpojuma sniedzējs: SIA ŽAKS-2

Par launagu 1.-4.klasei var maksāt ar bankas starpniecību.

ŠEIT vecāki var iepazīties ar maksāšanas kārtību un launaga atteikšanas iespējām, ja skolēns nav skolā.