Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
vēsture
skolas nolikums
attīstības plāns
pašnovērtējuma ziņojums
pasākumi bildēs
jaunākie
2019./20.m.g. notikumi
2018./19.m.g. notikumi
2017./18.m.g. notikumi
2016./17.m.g. notikumi
2015./16.m.g. notikumi
2014./15.m.g. notikumi
2013./14.m.g. notikumi
2012./13.m.g. notikumi
2011./12.m.g. notikumi
2010./11.m.g. notikumi
2009./10.m.g. notikumi
uzņemšanas noteikumi
iekšējās kārtības noteikumi
vecākiem par kavējumiem
bibliotēka
skolas forma
ēdienkarte
atsauksmes


Noderīgas saites


Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

(Izstrādāta pamatojoties uz Ministru Kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumiem Nr. 89.)

1. Ja izglītojamais nevar ierasties izglītības iestādē, vecāki par to informē klases audzinātāju vecāku izvēlētajā kavējumu pieteikšanas veidā (īsziņa, zvans, e-klase, e-pasts).

2. Ja paredzams, ka izglītojamais kavēs izglītības iestādi (ģimenes apstākļu vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecāki iesniedz klases audzinātājam rakstisku iesniegumu.

3. Klases audzinātājs dienas laikā noskaidro iemeslus tiem izglītojamiem, kuru vecāki nav devuši informāciju par neierašanās iemesliem.

4. Dienas beigās klases audzinātājs reģistrē mapē „Neattaisnotie kavējumi” skolēnus, par kuriem nav ziņu attiecīgajā dienā.

5. Par neieradušos izglītojamo informācijas apkopošanu atbildīgs direktora vietnieks audzināšanas darbā.

6. Ja izglītojamajam semestra laikā ir 20 neattaisnoti kavētas stundas, skolas administrācija nosūta vecākiem brīdinājuma vēstuli.

7. Ja pēc brīdinājuma vēstules situācija nemainās, tiek informēta pašvaldības izglītības pārvalde un darbā iesaistās sociālais dienests, kā arī citas institūcijas atbilstoši to kompetencei.

Apstiprināta ar 2011. gada 11. aprīļa rīkojumu Nr. 59-i.